Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun kaupungin maahanmuuttajalasten ja –nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun kaupungin maahanmuuttajalasten ja –nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Maahanmuuttajien määrä on kasvussa Oulun seudulla. Erityisen huolestuttavaa on yksin maahan tulevien lasten määrän kasvu. Lapset ja nuoret ilman riittävää tukiverkostoa, joutuvat kohtuuttomien haasteiden eteen siirtyessä itsenäiseen asumiseen turvapaikka-asumisen jälkeen. Ilman opiskelu-, kieli- tai työpaikkaa turhautuminen kasvaa ja syrjäytymisen riskit muuttuvat todellisiksi. Maahanmuuttajien määrän kasvu ja erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvu pakottavat kehittämään palvelujärjestelmää. Lisäksi meneillään oleva kotoutumislain kokonaisuudistus asettaa haasteita palveluiden kehittämiselle.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tullut esille tarve oirelevien nuorten toimintamallien kehittämiselle. Oireilevia nuoria oli asiakaskunnasta 20 % joista kaikki olivat poikia.

Myös alkuvaiheen ohjauksessa on havaittu tarve tiiviille yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa.

Perheen äidin rooli kotoutumisen onnistumisessa on merkityksellinen. Kaikki toimenpiteet, jotka vahvistavat äidin roolia kotouttamistyössä ja jotka tähtäävät äitien voimaantumiseen edesauttavat kotoutumista. Nykyisessä järjestelmässä perheen lapset ohjautuvat päivähoitoon vasta siinä vaiheessa kun perheen äiti aloittaa kotouttamisohjelman ja iso osa kotouttamistyöstä tapahtuu liian erillään muista perheenjäsenistä. Heti päiväkodin aloittamisesta asti olisi hyvä saada äidit mukaan yhteistyöhön päiväkodin (ja koulun) henkilökunnan kanssa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana korostui suomen kielen oppimisen tarpeellisuus maahanmuuttajanaisten itsetunnon ja itsenäisyyden ehtona. Samoin ryhmissä nousivat esille naisten toiveet suomalaiseen kulttuurin tuntemuksesta.

Kohderyhmään kohdistuvat kehittämishaasteet on tunnistettu myös Lasten ja nuorten palveluketju - työryhmän loppuraportissa.
Tavoitteet:
1. Kehittää malli, jossa perheet osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin lastensa päiväkotitoimintaan.
2. Kehittää äidin ja lapsen yhteinen opiskelumalli, jossa äiti ja lapsi opiskelevat yhdessä suomen kieltä.
3. Kehittää perhetyön menetelmiä osaksi maahanmuuttotyötä.
4. Löytää maahanmuuttajataustaisia tukiperheitä ja vertaistoimijoita uusille maahanmuuttajille, erityisesti yksin maahan saapuville.
5. Auttaa ja innostaa maahanmuuttajia kehittämään vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä innostaa heitä osallistumaan vertais - ja ystävätoimintaan.
6. Yli sektorirajojen tapahtuvan viranomaistoiminnan kehittäminen
7. Tukiperhetoiminnan, vertaistoiminnan ja ystävyystoiminnan kehittäminen osaksi kotouttamistoimintaa.
8. Tarjota järjestöille resursseja kotouttamistoiminnan kehittämiseen.

Sisältö/Toimenpiteet:

 1. Tarjota niille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja jotka ovat ilman päivähoitopaikkaa, mahdollisuus osallistua yhdessä äidit ja lapset suomenkielen alkeiden oppimiseen.
 2. Etsiä ne perheet jotka ovat päivähoidon asiakkaana ja lähteä ideoimaan yhdessä maahanmuuttajaperheiden kanssa perheen ja päivähoidon yhteistyötä perustamalla vanhempainryhmiä esim. kieliryhmien mukaan.(esim venäjänkieliset) (4/2010-)
 3. Koota Kangaspuiston ja Puolivälinkankaan päiväkoteihin kaksi äiti - lapsi ryhmää, joissa työskennellään kahtena päivänä viikossa. Ryhmän vetäjät tulevat päivähoidosta . Hiotaan toimintamalleja tarvittaessa työskennellä työparina. (toiminta jatkuu uusin ryhmin 8/2010)
 4. Siirtää nämä ryhmät osaksi normaaleja avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ( Kangaspuisto perhekerho ja Puolivälinkangas MLL perhekahvila 3/2010 - )
 5. Palkata päiväkoteihin maahanmuuttajataustaisia päiväkotiohjaajia/-avustajia tukemaan äiti-lapsi - ryhmien työskentelyä.
 6. Nuorten kotouttamispalveluiden selkeyttäminen kotouttamispolussa (2/2010-)
 7. Haastavasti käyttäytyvien nuorten integroidun tukimallin rakentaminen: työnjakokysymysten käsittely ja selvittäminen (3/2010-)
 8. Yhteisten toimintamallien konkretisointi käytännön tasolla (5/2010-)
 9. Vahvistetaan perustyön osaamista maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä peruspalveluissa (2011)
 10. Liikunta- ja kulttuuritoimijoiden integroiminen osaksi kotouttamisverkostoa (kevät 2010)
 11. Järjestöjen resurssien ja mahdollisuuksien lisääminen nuorten kotouttamistyössä.
 12. Ohjausryhmä raportoi maahanmuuttajien palveluiden koordinaatiotyöryhmän tuloksista 5/2010
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2009
Päättymispvm   5.9.2011
Rahoittajat  
Sisäasianministeriö
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Ulla Rissanen, ulla.rissanen@ouka.fi, 044 7035302.
Yhteyshenkilö Juha Fräntiin, juha.franti@ouka.fi, 044 7034031.
Ohjaaja Jonna Brandt, jonna.brandt@ouka.fi, 044 7034861.

Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi