Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Päivähoidon sähköinen palveluseteli -hanke
*
 
Hankkeen nimi   Päivähoidon sähköinen palveluseteli -hanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Projektin tavoitteena on laatia esitys sähköisen palvelusetelin käyttöönotosta Oulun ja Tampereen kaupunkien päivähoidon osalta. Lisäksi projektissa valmistellaan Oulun ja Tampereen mallin pohjalta geneerinen malli päivähoidon palvelusetelistä, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää ottaessaan palvelusetelin käyttöönsä päivähoidossa. Projektin käytännön vastuu on Oulun kaupungilla. Tampereen kaupungin rooli on tuoda esille näkökulmia ja huomioitavia asioita omasta näkökulmasta prosessin edetessä.

Projektissa suunnitellut toimenpiteet päivähoitotoimialan kehittämiseksi kytkeytyvät Sitran kuntaohjelman tavoitteisiin niin asiakkaan valinnanvapauden, palvelujen laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämisen, palvelutuotannon tehokkuuden kuin sähköisten palvelujen kehittämisen osalta. Samassa yhteydessä tutkitaan Oulun ja Tampereen osalta KPK ICT -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet.

Tavoitteena on luoda uusi rahoitusmalli päivähoitoon ja sähköisten palveluiden lisääminen. Palvelusetelin käyttöönotto tulee todennäköisesti vähentämään investointitarvetta kiinteistöihin.

Toimenpiteet:
Hanke jakaantuu käytännössä kahteen osa-vaiheeseen:

1. Päivähoidon palveluseteli -mallin rakentaminen, toimi-vuuden, kustannusten, mahdollisuuksien ja riskien arviointi ja pilotointi osana päivähoidon palveluohjauksen kokonaisuutta yksityisen päivähoidon osalta ajalla 1.10.2010-28.2.2011. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään hyväksi muiden kuntien jo käyttöönottamia palvelusetelimalleja ja Sitran aikaisemmin rahoittamien hankkeiden valmiita tuloksia.

2. Sähköisen palvelusetelin integrointi päivähoidon koko-naisohjausmalliin ja käyttöönoton valmistelu 1.1.2011-30.6.2011. Hankkeen toimijoiden ja Sitran tehtävänä on sähköisen palvelusetelin käytön integroiminen kunnan palveluketjun ohjaukseen käytössä olevassa kokonaisohjausmallissa, edellytysten luominen, esteiden ja riskien analysointi. Lisäksi hankkeessa käytetään hyväksi kokemuksia aiemmin käynnistyneestä SITRA:n palvelusetelihankkeesta, josta saadaan valmiita toimintakokonaisuuksia (esim. palveluohjaus, taloudellinen mallintaminen) yhdistellen päivähoidon käyttötarpeisiin.

Odotettavissa olevat tulokset:
• Kuntalaisten valinnanvapaus ja mahdollisuudet li-sääntyvät
• pienituloisten todellinen mahdollisuus valita myös järjestöjen ja yksityisten toimijoiden palveluita
• Investointitarpeet vähenevät (kiinteistöt, tietojärjestelmät)
• Palveluiden järjestämisen kustannukset alenevat kaupungin osalta
• Tietojärjestelmät lisäävät organisaation tehokkuutta
• Taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy

Rahoitus:
Sitran rahoitus on yhteensä 47 375€. Kustannusarvio on yhteensä 62 375€. Omarahoitusosuus toteutetaan Oulun ja Tampereen kaupungin työpanoksena, yhteensä 15 000€. Tampereen osuus on 10%, 1500€.Työpanoksen toteumaa seurataan erikseen. Kirjanpitoon kirjattava kustannusarvio on yhteensä 47 375€ ja jakautuen vuonna 2010 16 125€, 2011 31 250€.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2010
Päättymispvm   30.6.2011
Rahoittajat  
Sitra
Oulun kaupunki
Tampereen kaupunki
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Päivähoidon johtaja Arto Lamberg, puh. 044 703 4003, arto.lamberg@ouka.fi
Projektipäällikkö Antti Kaisto, puh. 044 703 5575,
antti.kaisto@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi