Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Future School Research Second Wave
*
 
Hankkeen nimi   Future School Research Second Wave
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää monin tavoin tulevaisuuden tekijöiden uuden ajan kansalaistaitojen, media- ja oppimisen taitojen, kehittymisen edellytyksiä seuraavasti:
1. Tulevaisuuden koulu - laajassa merkityksessä - voi vastata paremmin ajan haasteisiin:
- Yhteistyö toimijoiden (yliopiston, koulun sekä muiden lapsi- ja nuorisotyötä, etenkin mediakasvatusta, toteuttavien) moniammatillisessa verkostossa on lisääntynyt.
- Uuden ajan tutkiva opettajuus on vahvistunut, ja lapset ja nuoret ovat tottuneet osallistaviin, sosiaalisiin toimintamalleihin monimediaisissa ja -kielisissä oppimisympäristöissä.
- Lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä opettajat ovat saaneet mediakasvatustyöhön uusia välineitä, jotka on sulautettu koulun toimintaan ja kulttuuriin.
- Mediakasvatus on osa tulevaisuuden koulun kaikkea toimintaa; opitaan kriittistä tiedonhankintaa ja tuottamista.
- Oppimismotivaatio on lisääntynyt, koska koulu vastaa erilaisten oppijoiden tarpeisiin paremmin.
- Moniteknologinen tutkimus- ja analyysijärjestelmä on sulautettu tulevaisuuden koulun oppimisympäris-töihin, mikä mahdollistaa tulevaisuuden koulun pedagogisen toiminnan kehittämisen.
- Lasten hyvinvointi on lisääntynyt uusien teknologisten oppimisympäristöjen myötä
- Mediasyrjäytymisen (lapsella ja nuorella ei ole liittymäpintaa muiden ikäistensä median käyttöön) es-täminen on vähentänyt sosiaalista syrjäytymistä

Toimenpiteet

Projektijohtaja, projektipäällikkö, projektitutkijat ja muut projektien työntekijät toteuttavat projektin seuraavasti:
1. Toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittäminen, laitehankinnat, kohderyhmien rekrytoinnit
2. Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä koulutusten suunnittelu ja toteutus, tutkimusaineiston kerääminen, artikkeleiden kirjoittaminen, tiedottaminen projektin käytänteistä konferensseissa ja mediassa
3. Toiminnan jalkauttaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen, tiedottaminen ja julkaisu jatkuvat
4. Toiminnan vakiinnuttaminen ja projektin päättäminen, loppuraportti, muu tiedottaminen, hypermediajulkaisu tuloksista

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt

Hankkeessa syntyy opettamisen ja oppimisen kulttuuriin työpakettien yhteenkietoutuvana yhteistyönä seuraavia positiivisia, pysyviä muutoksia tuottavia tuloksia:

1. Tulevaisuuden koulun mediakasvatuksen malleja, joiden avulla tulevaisuuden koulun, kasvattajien sekä lasten ja nuorten mediataidot kehittyvät (kasvat-tajien mediakasvatuskoulutus, digitaalisen sisällön-tuotannon malli).
2. Verkkovuorovaikutus vakiintuu niin moniammatillisen kasvattajaverkoston mediaosaamisen edistämiseksi ja vertaistuen tarjoamiseksi kuin lasten ja nuorten mediakasvatukseenkin (sosiaalinen media, verkkotelevisio tuotosten jakamiseen).
3. Kehitettävät teknologiaperustaiset oppimisympäristöt motivoivat kaikenlaisia oppijoita lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen sekä medialukutaidon ja viestintätaitojen kehittämiseen
4. Tulevaisuuden koulun oppimisympäristöjen moni-teknologinen seuranta- ja analyysijärjestelmä, jonka avulla opettaja voi kehittää oppimisyhteisön pedagogista toimintaa.
5. Uutta tutkimustietoa mm. moniammatillisen mediakasvatusverkoston verkkotyötavoista sekä sosi-aalisen median hyödyntämisestä lasten ja nuorten oppimisessa.
6. Tieteellisiä artikkeleita tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä hankkeen tuloksista.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitussuunnitelma yhteensä 2011 2 012 2013 Yhteensä
70581 268 167 269183 607931
Haettava ESR- ja valtionrahoitus 2011 2 012 2013 Yhteensä
49687 221429 221132 492248
Kuntien rahoitus 2011 2 012 2013 Yhteensä
13308 28 531 29844 71 683
Muu julkinen rahoitus 2011 2 012 2013 Yhteensä
7586 18 207 18207 44 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2011
Päättymispvm   30.4.2014
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Laura Palmgren-Neuvonen, p. 08-5533713, laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi