Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

AVAUS - suunnittelu- ja määrittelyvaihe
*
 
Hankkeen nimi   AVAUS - suunnittelu- ja määrittelyvaihe
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
Suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa 1.1.-30.12. 2012 laaditaan suunnitelma ja periaatteet siitä miten kunta tulee järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ja mitä muutos edellyttää tietojärjestelmiltä. Suunnittelussa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja erityisvastuualueella järjestettävät erikoissairaanhoidon ja muut erityispalvelut. Lähtökohtana uudistuksen suunnittelulle ovat asiakaslähtöiset palvelut, monituottaja- mallin tarkastelu sekä rahan että tietojen liikkuvuus. Suunnitteluvaiheessa voidaan jo käynnistää muutosta tukevia kehittämisvaiheita, jos niillä edistetään halutun muutoksen tiedontarvetta ja toteutusaikataulua. Suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa Oulun kaupunki ja uusi Oulu on kehittäjäkuntana. Lisäksi kuusikkokunnista haetaan sparraja kunta mukaan suunnitteluun. Selvittelyvaiheessa Pohjois-Suomen kunnille ja yhteistyökumppaneille järjestetään avoimia innovaatiofoorumeita, joiden tarkoituksena on tuottaa sisältöä suunnitteluvaiheen teemoihin. Kumppaneilta odotetaan esitettävien ratkaisujen kyseenalaistamista ja uusien näkökumien esiin tuomista monipuolisen tarkastelun takaamiseksi.

Suunnitteluvaiheessa määritellään myös kansallisen Innovaatioympäristön periaatteet. Innovaatioympäristössä lähtökohtana on kuntien, yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteisen kehittämistyön mahdollistaminen, avoimen vuoropuhelun takaaminen jo ennen suunnitteluvaihetta sekä selkeä rakenne ja käytännöt käynnissä olevasta kehittämistyöstä tiedottamiseen ja tiedonvaihtoon. Suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa avaintoimijoita ovat Oulun kaupungin lisäksi Business Oulu, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sekä Erva-alueen edustajana Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi mukaan kutsutaan Kuntaliitto/Innokylä, yrityksiä, järjestötoimijoita, muita kuntia ja kansallisia tutkimuslaitoksia. Innokylä-alustalle mukaan liittyvät toimijat osallistuvat kehittämiseen aktiivisina osapuolina. Innovaatioympäristön suunnittelussa kootaan ja huomioidaan soveltuvien osion eri toimijoiden jo aiemmin tuottamat innovaatiot ja kehittämisen tuotokset. Palveluiden järjestämisen ja kansallisen Innovaatioympäristön suunnittelu muodostavat yhteentoimivan kehittämisvaiheen. Suunnittelu- ja määrittelyvaihe 2012 tehdään tiiviissä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran ja Tekesin kanssa. Yhteistyötä varten perustetaan yhteinen työtä ohjaava johtoryhmä.

Toimenpiteet/Sisältö

1. Määrittely ja suunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelma kehittämisvaiheeseen. Lähtökohtana täsmentää mikä tekeminen alueellista, mikä kansallista. Määritellään tavoitteiden mukaiset toimenpiteet (työpaketit), työmäärät, aikataulu, kustannusarvio ja tavoitteet.
2. Määritellään yhteistyö ja roolit Sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin, Sitran, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, CHT:n, Oulun kaupungin ja Business Oulun kanssa.
3. Haetaan kumppanit tutkimus- ja oppilaitoksista ja tarkistetaan yritysten mahdollisuus osallistua määrittelyvaiheeseen
4. Haetaan sparraajaksi kunta kuusikkokunnista. Hyödynnetään asiakasosallistuminen Patio konseptin ja 3.sektorin kautta.
5. Määrittelyvaiheessa valitaan selkeät pienet kehittämisosiot, joiden kautta saadaan lisäinformaatiota määrittelyvaiheeseen.
6. Määritellään innovaatioympäristön rakenne, avoin viestintäkanava eri toimijoiden erivaiheessa olevien kehittämistyön viestintään
7. Innovaatioympäristön määrittelyssä ratkaistaan miten kuntien kehittämistarpeet, tutkimuslaitosten intressit ja yritysten intressit saadaan kohtaamaan.

1. Kuntalaisten palvelut

Lähtökohtana on uusi Uuden Oulun asiakaslähtöinen sosiaali-ja terveyspalveluiden palvelurakenne ja palveluprosessit.
· liikkuvuus; tieto, ihmiset, taloudelliset resurssit
· Asiakaslähtöisyys. Palvelu ja asiakkaat mukaan kehittämiseen ja suunnitteluun (palvelumuotoilu)
· Omatoimisuus, omien valintojen ja vastuun mahdollistaminen kuntalaisille
· Monikanavuus, tuotantorakenteen miettiminen
· Monituottajuus: julkinen, yksityinen, 3. sektori
· Monipalvelukeskukset, fyysiset ja virtuaaliset.
Sähköisen asioinnin kiihdyttäminen ja välineiden kehittäminen, jolloin tehostetaan prosesseja, parannetaan palveluiden saatavuutta, paikkariippumattomuutta, ei tarvitse matkustaa tai roikkua puhelinlinjoilla, nopea yhteyden saanti
· Innovatiiviset hankinnat terveydenhuolto ja vanhustyö ouka
· sote asiantuntijat mukaan tuomaan volyymipalvelut esiin
· Oulun kaupungin volyymipalvelut sähköisessä palvelukanavan asioinnissa.
Kolme luokkaa:
o ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut: voidaan sähköistää lähes täydellisesti 100%
o Ajasta riippuvat ja paikasta riippumattomat palvelut, asiakas ja ammattilainen toimivat yhtä aikaa eri paikassa. Tavoite sähköistää 75%
o Ajasta ja paikasta riippuvat palvelut, ei voida sähköistää.
· Johtaminen: palvelu- ja toiminnanohjaus
· Palveluiden rahoitus ja ydinpalveluiden märittäminen

2. Tietojärjestelmät (pth, erva, yksityiset/ järjestöt)
Periaatteena että järjestelmät tukevat asiakaslähtöisiä palveluita. Palvelurakenne tulee ensin!
- Potilastietojärjestelmä (monituottajajärjestelmä)
- Sosiaalitietojärjestelmä (monituottajajärjestelmä)
- asiakkaan henkilökohtainen tili - huomioidaan kaupungin strategia ”yhdenluukun periaate” / OmaOulu
- Standardit tietojärjestelmille.
-Rakennetaan sosiaali- ja terveystoimen oma tiekartta (ICT)

3. Kansallisen ja alueellisen innovaatioympäristön kehittämisen suunnitelma
Kehitetään ja otetaan käyttöön alueellinen innovaatioympäristö, joka on yhteydessä kansalliseen innovaatioympäristöön. Työ tehdään yhteistyössä innovaatiokylän kanssa. Selvitetään omistajuus ja palvelutuotteiden levittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti, kumppanuudet, Uuden Oulun kehittämisorganisaation rooli, palvelut ja ratkaistaan immateriaalioikeuden ja sopimusrakenteet.

Rahoitussuunnitelma:
STM 75 % - 300 026 euroa
Ouka 25 % - 100 009 euroa

Muut osallistujat/rahoittajat
TEKESin tarjoamat konsulttipalvelut - 60 000 euroa
SITRA asiantuntijapalvelut - 60 000 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2012
Rahoittajat  
STM
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Vs. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Keijo Koski, 044-
7034160. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Avaus-nettisivut   Linkki  
Avaus Facebookissa   Linkki  
Innowikin Avaus-hankkeen työtila   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi