Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

eTsätti – nuoret viestivät nuorille
*
 
Hankkeen nimi   eTsätti – nuoret viestivät nuorille
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on terveysviestinnän uudistaminen siten, että nykyisestä asiantuntijakeskeisestä lähestymistavasta siirrytään kohti vuorovaikutteista ja motivoivaa terveysviestintää, jossa nuoret viestivät nuorille. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden osallistuminen heille suunnattujen terveyspalvelujen ja -viestinnän kehittämiseen. Terveysviestinnän kehittämisellä pyritään nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, osallisuuden lisäämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä terveyserojen kaventamiseen.

Hankkeen tavoitteena on siten kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteita ja menetelmiä. Tavoitteena on kehittää verkottunut ja aktiivinen viestintäyhteistyön malli, jonka toiminnan jatkuvuus varmistetaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Toimenpiteet / Sisältö

Käyttäjälähtöisyyden takaamiseksi hankkeessa tuotetaan terveysviestinnän sisältöjä ja kehitetään terveyspalveluja Living Lab -toimintamallin ja menetelmien mukaisesti. Living lab -toiminnassa palveluiden tai tuotteiden käyttäjät osallistuvat niiden suunnitteluun, kehittämiseen ja innovointiin monitoimijamallin (avoimen innovaation ekosysteemin) mukaisesti. Hankkeen metodologisena lähtökohtana pidetäänkin olettamusta, että terveysviestinnän tavoitteet toteutuvat tehokkaammin, kun kohderyhmä itse osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen toimenpiteenä kehitetään uudenlainen terveysviestinnän yhteistoimintamalli tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen, luodaan yhteistyöverkosto sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välille. Hankkeessa kehitetään toimintaympäristö nuorten osallistamiselle terveysviestinnän yhteistoimintamallin ja sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteutukseen. Kohderyhmän (nuoret 13-19v.) edustajat toteuttavat terveysviestinnällistä materiaalia työpajoissa Oamkin opiskelijoiden ja opettajien ohjauksessa. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan tuotetun materiaalin muotoon, esitystapaan ja sisältöön. Hankkeessa hyödynnetään Oamkin kulttuurialan yksikön media- ja viestintäalan osaamista sekä sosiaali- ja terveysalan yksikön asiantuntemusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi Oamkin liiketalouden yksikkö osallistuu hankkeeseen markkinoinnin ja tietojenkäsittelyn osaamisella. Nuorten tuottamien viestintämateriaalien jakelu- ja esittämiskanavina toimivat eri mediat (sanomalehdet, verkkolehdet, televisio) sekä nuorille suunnatut tapahtumat eri vuodenaikoina. Nuorten tuottamaa materiaalia hyödynnetään sekä terveysviestinnän kehittämisessä että terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden muotoilussa.

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt

Hankkeen tulokset hyödyntävät alkuvaiheessa keskeisiä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita Oulun seudulla. Myöhemmin tulokset ovat siirrettävissä laajemmin myös muiden terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden käyttöön levittämissuunnitelman mukaisesti. Oulun seudun ammattikorkeakoulun näkökulmasta hankkeessa tuotetut tulokset hyödynnetään opintosuunnitelmien kehitystyössä ja hankkeessa syntyvän yhteistyömallin mukainen toiminta liitetään osaksi sosiaali- ja terveysalan sekä viestinnän koulutusohjelmia. Tätä kautta sekä opiskelijoiden että opettajien osaaminen kehittyy. Hankkeessa syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää myös muussa opetustoiminnassa, erityisesti osana peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opetustyötä.

Toiminnan jatkuvuutta tukevat Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen hyvinvointiohjelman yhteydessä toteutettu suunnitelmallinen terveysviestintäyhteistyö sekä suunnitteilla oleva Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS 2) -hanke. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen yksikkö jatkavat suunnitelmallista terveysviestintää myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös seudullisessa lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmatyössä, joka on edelleen yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan hyvinvointiohjelmaan (2008-2017) sekä Oulun seudun palvelustrategiaan 2013. Hankkeen tuloksena kehitettävää yhteistyömallia voidaan hyödyntää uuden Oulun/pilottikuntien palvelujen muotoilussa mm. kunta- ja asiakaslähtöisten ja monikanavaisten palveluprosessien kehittämisessä. Hankkeessa huomioidaan ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa opiskelevien väliset terveyserot kohdistamalla toimintaa erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. Tätä kautta hankkeen avulla voidaan kaventaa sosio-ekonomisia terveyseroja ammattikouluissa ja lukioissa opiskelevien nuorten välillä. Hankkeessa tullaan keskittymään myös Oulun ja ympäristökuntien välisten terveyserojen kaventamiseen.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 433 500 €, kaupungin rahoitusosuus yhteensä 6 502 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2014
Rahoittajat  
PPSHP - Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
OAMK
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
OAMK
PPSHP - Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteyshenkilöt   Helena Heikka, Yliopettaja, Painoalakoordinaattori, 050-3670341, helena.heikka(at)oamk.fi. Kirsi Koivunen, Yliopettaja, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, 050-9135979, kirsi.koivunen(at)oamk.fi. Yhteyshenkilöt Oukalla: Minna Angeria, sote, Susanna Hellsten, opetustoimi ja Jaana Fedotoff, nuorisotoimi. Sähköposti: etunimi, sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi