Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

I love sport Oulu
*
 
Hankkeen nimi   I love sport Oulu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Kehittämisprojekti maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla Oulussa

Tavoitteet

Uuden Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla.

Yksilötasolla:

Fyysisen ja psyykkisen kunnon parantuminen, syrjäytymisen estäminen, terveyttä edistävien valintojen tukeminen, maahanmuuttajien ja kantaväestön kannustaminen ottamaan vastuuta kanssaihmisistä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muodoin.

Kuntalaisten vaikutus- ja valintamahdollisuuksien lisääminen mukaan lukien maahanmuuttajat (ns.uudet kuntalaiset)

Nykyisten liikuntapalveluiden saavutettavuuden parantaminen maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille.

Uuden Oulun ja alueen järjestösektorin toimijoiden (sosiaali- ja terveys-, lastensuojelu- sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöt) välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen em. liikuntapalvelujen tarjoamiseksi.

Toimenpiteet / sisältö

Kehitetään toimintamalleja kaupungin ja 3. sektorin toimijoiden pitkäjänteiselle yhteistyölle liikuntapalvelujen suhteen.

Vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tietoutta olemassa olevista liikuntapalveluista.

Vahvistetaan alueen palvelunjärjestäjien tietoutta ja osaamista maahanmuuttajien liikuntapalveluista ja niiden merkityksestä kotoutumiselle ja hyvinvoinnin edistämiselle.

Kehitetään uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja -tapahtumia maahanmuuttajataustaisia lapsia sekä nuoria miehiä ja naisia varten. Perustetaan erillisiä maahanmuuttajaryhmiä vain silloin kun se on perusteltua. Tuetaan osallistumista ja siirtymistä kantaväestön liikuntaryhmiin.

Tuetaan maahanmuuttajien kehitystä aktiivisiksi kuntalaisiksi ja varmistamaan toiminnan jatkuvuutta mm. kouluttamalla heitä liikuntaryhmien ja lasten ohjaamisessa sekä urheiluvalmennuksessa.

Odotettavissa olevat tulokset

  • Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutus lisääntyy, ennakkoluulot vähenevät molemmin puolin
    Maahanmuuttajat pystyvät ja osaavat paremmin käyttää kunnan liikuntapalveluja
  • Maahanmuuttajien terveys ja elämänhallinta paranevat
  • Maahanmuuttajien fyysinen ja psyykkinen kunto paranevat
  • Maahanmuuttajien osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
  • Maahanmuuttajat osallistuvat enemmän järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan
  • Maahanmuuttajien kotoutuminen paranee
  • Kehitettyä mallia ja harrasteryhmämallia voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla esim. kulttuuri

Kustannukset ja rahoitus:

Rahoitussuunnitelma

1.4.-31.12.
2012

2013

1.1.-31.3.
2014

Yht. euroa

Oulun kaupunki (30%)

19 000

26 500

7 300

52 800

Ministeriö (70%)

44 296

61 121

16 783

122 200

Yhteensä

63 296

87 621

24 083

175 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2012
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut / Maahanmuuttajapalvelut
Liikuntapalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Arja Heikkinen, palvelujohtaja, Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut, operatiivinen johtaja Jouni Röntynen, 044 7034879. Projektipäällikkö Jani Paananen, maahanmuuttajapalvelut, 050 595 3453, etunimi.sukunimi@ouka.fi,
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi