Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Osallistu ja vaikuta
*
 
Hankkeen nimi   Osallistu ja vaikuta
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Ensisijainen tavoite on maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Tätä varten käynnistetään järjestöjen neuvontapiste, joka tarjoaa neuvonta-, koulutus- ja suunnittelupalveluja maahanmuuttajien ideoiden työstämiseen. Se toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa ja luo koko ajan toiminnallaan uutta hankekohtaista kehittämisverkostoa. Uutta tilaa ei vuokrata, vaan projekti sijoittuu Villa Victorin tiloihin.Neuvontapiste tukee maahanmuuttajayhdistyksiä toimimaan aktiivisesti ja itsenäisesti suomalaisessa järjestökentässä ja yhteiskunnassa. Neuvontapisteen asiakkaina ovat järjestöjen lisäksi yksittäiset maahanmuuttajat, joilla on jokin idea työstettävänä. Neuvontapisteessä järjestetään kansalaistaitojen parantamiseen liittyvää yhteiskuntatietouden koulutusta osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Neuvontapisteen asiakkaiden ja asukastupien kanssa mietitään ja toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä asuinalueen viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Neuvontapisteessä pohditaan asiakkaan kanssa omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan lähteä viemään eteenpäin. Se voi parantaa asiakkaan työllistymismahdollisuuksia.

Neuvontapiste pyrkii luomaan asiakkaiden kanssa kontakteja mm. tapahtumien ja työpajojen avulla valtaväestön, toimijoiden ja päättäjien kesken, jotka ovat tärkeitä ennakkoluulojen hälventämisessä.

Neuvontapisteen puitteissa toteutetaan järjestökoulutus jo toiminnassa oleville ja yhdistystä suunnitteleville. Järjestöillä ei ole tietoa yhdistystoiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Siellä toteutetaan projektikoulutusta, jossa käydään läpi projektin suunnittelua, hallintaa, rahoitusmuotoja, seurantaa ja raportointia. Koulutuksessa suunnitellaan yhdistysten oma toteutettava projekti esille nousevista ideoista ja ajatuksista, jolloin projekti-ideaa kehitetään hankkeeksi.

Neuvontapisteessä opetellaan kulttuurintuottamista ja oman kulttuuritapahtuman suunnittelua, järjestämistä, markkinointia, tiedottamista, rahoitusta, yhteistoimintaa ja palautteen hankkimista. Kartoitetaan yhdistysten jäsenten kulttuurin osaamisen ja koulutuksellisen tarve, jotta saataisiin oma harrastajaryhmä kokoon. Kulttuuritapahtumat lähtevät yhdistysten ja maahanmuuttajien omista tarpeista ja toiveista. Osallistutaan Oulun seudulla järjestettäviin tapahtumiin ja tuodaan niissä omaa osaamista ja kulttuuria esille.

Aktiiviseen osallisuuden ja vaikuttamisen taitoihin kuuluvat tietotekniikan ja tiedonhaun koulutus, joka tapahtuu asukastupien tiloissa ja laitteita hyödyntäen ja yhteiskuntatietouden koulutus. Luodaan omaehtoinen toimintamalli, joka tukee maahanmuuttajien ja osallistuvaa tekemistä ja vuoropuhelua maahanmuuttajien ja päättäjien kesken.

Neuvontapisteen teemakoulutukset ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toiminnot edistävät maahanmuuttajien orientoitumista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Maahanmuuttajilla osallistuminen on vähäistä, koska heillä ei ole aikaisempaa kokemusta kansalaistoiminnasta ja heiltä voi puuttua taito ja kyky toimia uudessa demokratiassa. Hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että alueyhteistyöryhmissä kolmansien maiden kansalaisten kuuleminen ja osallistuminen otetaan huomioon. Hanke aktivoi myös maahanmuuttajia osallistumaan alueyhteistyöhön, jossa käsitellään ihmisten arkeen ja ympäristöön liittyviä asioita. Asukastoiminta on pitkälti keskiluokkaisten, palkkatyöläisten ja valtaväestön elämäntapa. Hankkeella edistetään asukastupien ja maahanmuuttajien toimintojen kohtaamista, jolloin asukkailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet toimia.

Neuvontapisteen toimintoihin ja teemakoulutukseen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat kolmansien maiden kansalaiset, joiden osaamista ja ammattitaitoa hyödynnetään hankkeessa. Projektin ohjausryhmässä on mukana maahanmuuttajajärjestöjen edustajia ohjaamassa ja arvioimassa hankkeen toteutusta. Monipuolinen koulutus antaa maahanmuuttojärjestöille valmiuksia, menetelmiä ja tapoja toimia kansalaisyhteiskunnassa. Keskuksen tavoitteena on, että asiakkaat voivat tuoda omia ideoita ja ammattiosaamista esille luottamuksellisesti.

Osatavoitteet:1. Aktiivinen kansalainen, 2.Kontaktien lisääminen valtaväestöön ja 3.Kunnallisessa aluesuunnittelussa maahanmuuttajien päättäjien vuoropuhelun lisääminen, joka tukee osallistavaa tekemistä.

Kohderyhmät

Hanke kohdistuu Uuden Oulun (Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii) alueella asuviin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat saaneet luvan tulla Suomeen tai jotka haluavat luvan päästä Suomeen. Välittömät hyödynsaajatahot lyhyellä ajanjaksolla ovat mm. maahanmuuttajajärjestöt, maahanmuuttajien kanssa toimivat viranomaiset ja Uuden Oulun päätöksentekijät ja kaupunkisuunnittelijat, kolmannen sektorin toimijat sekä Heikinharjun vastaanottokeskus.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitussuunnitelma

1.1.-31.12.2013

1.1.-30.6.2014

Yhteensä

Oulun kaupunki (25%)

23 012

10 338

33 350

Sisäasiainministeriö (75%)

69 038

31 012

100 050

Yhteensä

92 050

41 350

133 400

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2013
Päättymispvm   30.6.2014
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sisäasiainministeriö
Toteuttajat  
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Yhteyshenkilöt   Pasi Laukka 0447031638, pasi.laukka (at) ouka.fi, projektipäällikkö Juha Eskola 0442628299.
Shahnaz Mikkonen 0447031674 shahnaz.mikkonen (at) ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi