Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti
*
 
Hankkeen nimi   Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013  Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tavoitteena oli

· Lisätä vastuullisten hankintakriteerien käyttöä Oulun kaupungin hankinnoissa ja sitä kautta edistää työllisyyttä.

Lisätä tietoisuutta vastuullisten hankintojen mahdollisuuksista julkisissa hankinnoissa, ja niiden myötävaikutuksella positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaan saaminen taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:

92 911 € (59 % budjetoidusta, hyväksytty kustannusarvio 158 200 euroa)

Rahoitus:

Pohjois-Pohjanmaan liitto 46 455,50 €

Oulun kaupunki 46 455,50 €

Yhteensä 92 911 €

Projektin tulokset:

· Projektin tuloksena tietoisuus ja ymmärrys työllisyyttä edistävistä hankintakriteereistä Oulun kaupunkiorganisaatiossa kasvoi siten, että kriteereiden käyttömahdollisuudet parantuivat.

· Projektissa tehdyn tiedotus-, verkostoitumis- ja konsultointityön tuloksena useissa Oulun kaupungin yksiköissä on pohdittu työllisyyttä edistävien kriteereiden käyttöönottoa ja erilaisten kriteerien soveltuvuutta kunkin yksikön omiin hankintoihin.

· Projektin tuloksena luotiin toimintamalli hyvinvointipalvelujen toteuttaman palveluasumishankinnan työllisyyttä edistävän hankintakriteerin täyttämiseksi. Toimintamallin kautta hanketoiminnan aikana syntyi neljä uutta työkokeilupaikkaa ja useita uusia paikkoja odotetaan syntyvän.

· Projektin tukemana toteutettiin yksi uusi hankinta Oulun Tietotekniikan toimesta, jossa hyödynnettiin työllisyyttä edistävää hankintakriteeriä.

Projektissa tuotettiin työllisyyttä edistävien hankintakriteerien dokumentointiin ja siihen liittyviin malliasiakirjoihin liittyvää materiaalia. Materiaalit ja dokumentit ovat tarkoitettu kaikkien Oulun kaupungin hankintoja tekevien tahojen käyttöön projektin päättymisen jälkeen.

Projektin hyödyt:

Projekti lisäsi vuoropuhelua aiheesta yrittäjien ja Oulun kaupungin välillä, sekä toi kaupunkiorganisaation sisällä esiin realistista ymmärrystä hankintojen ja työllistämisen yhteistyöstä.

Projektissa tuotettuja materiaaleja on tarkoitus hyödyntää hankintoja tehtäessä sekä kaupungin hankintaohjeistuksia päivitettäessä.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Vastuulliset hankinnat projektin päättymisen jälkeen Oulun kaupungin työllisyyspalvelut sai rahoituksen valtakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen toteuttamaan Hankinnoista Duunia -hankkeeseen. Hankinnoista Duunia -hankkeessa on jatkettu Vastuulliset hankinnat -projektissa tehtyä työtä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien parissa. Kehittämistyössä on huomioitu Vastuulliset hankinnat -projektin kautta saatu tieto, luodut verkostot, tuotetut materiaalit sekä esiin nousseet kehittämisehdotukset asian eteenpäin viemiseksi.

Muut huomiot:

Työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttäminen julkisissa hankinnoissa vaatii ympärilleen ekosysteemin, jossa malli toimii. Tämä tarkoittaa ohjausta, koulutusta ja neuvontaa aiheeseen liittyen sekä työllistämiseen liittyvien erilaisten palveluiden hyödyntämistä hankinnan toteuttamisen jälkeen. Tämä asettaa vaatimuksia hankintoja tekeville tahoille asiaan perehtymisen ja ajankäytön suhteen. Toimintamalleja tulee kehittää edelleen lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioiden.

Projektin aikana todettiin, että aiheen eteneminen strategioista ja suunnitelmista käytännön tasolle oli jopa valtakunnallisella tasolla ollut hidasta ja haasteellista. Tähän vaikutti osaltaan todennäköisesti lain tulkinta asiasta, joka on työllisyyttä edistävien näkökohtien osalta ollut hyvin monitulkintainen sekä käytännön esimerkkien puuttuminen konkreettisesti toteutetuista hankinnoista, joissa työllisyyttä edistäviä kriteereitä olisi käytetty.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.7.2013
Päättymispvm   31.3.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Konsernipalvelut/Hallinnon palvelualue/työllisyyden edistäminen
Yhteyshenkilöt   Työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Antti Honkarinta 1.7.2013-16.2.2014, Saila Lehto 17.2.2014-31.3.2015. Vastuullinen johtaja kehittämispäällikkö Seija Mustonen, sposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi