Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Edelläkävijät Oulussa – Hankinnoilla elinvoimaa
*
 
Hankkeen nimi   Edelläkävijät Oulussa – Hankinnoilla elinvoimaa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Edelläkävijät Oulussa - Hankinnoilla elinvoimaa-projektin strategisena kokonaistavoitteena projektisuunnitelman mukaan oli luoda kysyntälähtöinen, vaikuttava ja innovaatioita mahdollistava strateginen hankintatoiminta, joka edistää Oulun elinvoimaisuutta, kestävää kehitystä ja asiakaslähtöisyyttä.

Pääteemat
-Osaaminen
-Kokeilujen kautta kehittäminen
-Tiedonjako ja tutkimus verkostoissa

Hankintaosaamisen kehittäminen tapahtuu osaamisohjelmalla ja kokeilujen kautta oppimalla.

Kokeilut ovat todellisia hankintoja, joiden tavoitteena on kehittää fiksua kysyntää ja luoda edellytyksiä uusille markkinoille. Näin toimimalla saadaan yhteiskunnan haasteisiin parhaita ratkaisuja.

Parannetaan järjestelmällisesti hankintaosaamista, jonka avulla pystytään laajentamaan ja monipuolistamaan eri hankintamenettelyjen käyttöä erityisesti innovatiivisten ja haasteellisten hankintojen kohdalla.

Osaaminen työkalupakiksi.

Toteutuneet kustannukset yhteensä
442 231 euroa, 51 % budjetoidusta (hyväksytty kustannusarvio 873 100 euroa)
Rahoitus:
- Omarahoitusosuus: (50 %) 221 216 euroa
- Tekes (50 %): 221 216 euroa

Projektin tulokset:

Strategisella tasolla hankintatoiminnan merkitys on tunnistettu ja kirjattu sekä strategisesti että toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin (kaupunkistrategia, palvelujen järjestämisohjelma, hankintapoliittinen ohjelma, hankintakäsikirja)

Oulun johtamisjärjestelmän (toimintamallin mukainen) organisoituminen, strategnen hankinta ja hankintasuunnittelijat, osaamisen keskittäminen: toteutui vain osaksi projektiaikaa. Osaamisohjelma on toteutettu.

Osaamisen taso on noussut.

Uusia ja vähemmän käytettyjä hankintamalleja on sovellettu hankintacaseissa (esim. neuvottelumenettely, IPT-projektitoteutus)

Perustoiminnan tueksi on toteutettu mallipohjia. Työkalupakissa erityisesti ennakoivaa toimintamallia ja markkinavuoropuhelua tukevia työkaluja, esimerkiksi tietopyyntö, neuvottelumenettely, tuotetestaus

Hankintatoiminnan tietopohjan kehitys etenee, työkaluja (tietovarasto DW, tilaustenhallintajärjestelmä, kilpailutusjärjestelmä) käytössä.

Hankintatoiminta nivoutuu olemassa oleviin organisaatiorakenteisiin, johtamisjärjestelmään ja talousarvioprosessiin sekä hankintojen ennakoivaan toimintamalliin, jossa korostuvat suunnittelu- ja sopimuskauden tärkeys.

Osaaminen omassa organisaatiossa Tiedon ja osaamisen levittäminen toteutuu mm hankintavastaavien verkostotapaamisissa ja koulutuksissa.

Projektin hyödyt:
Osaamisohjelma ja kokeilujen kautta kehittäminen toimivat erittäin hyvin hankintaosaamisen edelleen kehittämisessä. Yleinen ymmärrys innovatiivisista hankinnoista ja niiden potentiaalista hankintojen vaikuttavuuden parantamiseksi on lisääntynyt. Yhteistyö on lisääntynyt. Kokemusperäinen tieto on voitu hyödyntää suoraan hankintaohjelman päivityksessä.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Osaamisohjelman idea ja verkostotyöskentely, innovatiivisten hankintojen teeman ymmärrys ja hyödyntämismahdollisuudet.

Muut huomiot:

Hankintatoiminnan arvostus, asenteet, strateginen merkitys ja käytännön toimintamallit vaativat pitkän aikajänteen kehityskaaren ja riittävän resursoinnin, jotta ne positiivisesti arkipäiväistyisivät itsestäänselvyyksiksi. Suurten harppausten pohjalla täytyy olla systemaattinen työ, jossa pienten korjausten suurella määrällä olemassa oleviin pullonkauloihin saavutetaan kumuloituva vaikutus ja haluttu loikka. Hankkeessa kertyneellä tietotaidolla on ollut merkittävä rooli hankintaosaamisen kehittymiseen Oulun kaupungissa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2013
Päättymispvm   30.8.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
TEKES
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, Kehittämisen palvelualue
Yhteyshenkilöt   Konsernihallinto, projektipäällikkö Anna-Maria Levy.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi