Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Pohjois-Suomen Lasten Kaste, Oulun seutukaari-osahanke ja koordinaatio
*
 
Hankkeen nimi   Pohjois-Suomen Lasten Kaste, Oulun seutukaari-osahanke ja koordinaatio
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin koordinoima hanke, jossa on mukana useita osahankkeita; Lappi, Kainuu, Oulun seutukaari ja Oulun eteläinen. Oulun kaupunki vastaa Oulun seutukaari- ja koordinaatio -hankkeiden toteutuksesta.

Tavoitteet:

Perhekeskustoiminnan kehittämisen päätavoitteena oli vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja, laajentaa sekä kehittää perhekeskustyötä yhteistyössä perheiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä kehittää monialaisesti toimiva perhekeskus, joka perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön ja monialaiseen johtamiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisteeman päätavoitteena oli vahvistaa peruspalvelujen toimintaa liittämällä kunnan monialainen lasten ja nuorten palveluverkosto yhä tiiviimmin suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöön, kouluun. Tavoitteena oli siirtää näkyvästi oppilas- ja opiskelijahuollon painopistettä korjaavasta yksilökeskeisestä työstä hyvinvointia ja osallisuutta edistävään yhteisölliseen työhön. Tavoitteena oli niin ikään kehittää ja nivoa toiminnallisesti yhteen lasten, nuorten ja perheiden ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen. Ennen kaikkea luoda monialaisia toimintamalleja siihen, kuinka hyvinvointia tukevat peruspalvelut ja erityispalvelut tulevat yhdessä toimivaksi osaksi lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta sitä vahvistaen sekä mahdollistaen lasten, nuorten ja perheiden onnistunutta arkea.

Lastensuojelun kehittämisen päätavoitteena oli vahvistaa lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta lastensuojelun asiakasprosessissa lain hengen mukaisesti. Lapsi, hänen etunsa ja osallisuutensa on huomioitava lastensuojelun järjestämisessä ja koko lastensuojeluprosessin ajan. Päämääränä on lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen vahvistamalla lasta suojaavia tekijöitä kaikissa lapsen kehitysympäristöissä. Palveluiden oikea-aikaisuus oli yksi keskeisiä tavoitteita.

Toteutuneet kustannukset:

Oukan osahanke: 521 264 € (97,13 % alkuperäisen ollessa 536 666 €)
Koordinaatio (koko hanke):243 792 € (99,75 % alkuperäisen ollessa 243 188 €)

Rahoitus:

Oukan osahanke 521 264 €, josta 390 948 € ulkopuolinen rahoitus (75%)
Koordinaatio (koko hanke): 243 792 €, josta 182 844 € ulkopuolinen rahoitus (75%)

Projektin tulokset:

· Uudet rakenteet:
o kuvattu ja määritelty monialainen, asiakaslähtöinen, ennakoiva ja verkostomainen toimintamalli (hyvinvointikoulu, hyvinvointineuvola, perhekeskus)
o luotu useita monialaisia verkostomaisia alueellisia palvelukokonaisuuksia: varhaiskasvatus-, koulu, nuorisopalvelut-, kirjasto, sosiaali- ja terveyspalvelut ja järjestöt ja yritykset (pilotit Toppila, Kaakkuri, Kiiminki)

· Monialaisen työskentelyn mahdollistavat toimintaprosessit ja tätä tukevat työmenetelmät ja ohjeet:
o lapset puheeksi- kouluttaja- ja menetelmäkoulutukset
o em. menetelmään pohjautuvan toimintamallin käyttöönotto
o kymmenet muut ennakoivaa ja asiakaslähtöistä toimintamallia tukevat koulutukset
o lastensuojelun käsikirja
o oppilashuollon käsikirja
o em. käsikirjoja, lakiuudistuksia ja ohjeistuksia tukevat koulutukset ja konsultaatiot (lakimiehet yms. asiantuntijat)
o alueelliset toimintakalenterit
o vertaisryhmät huoltajille
o nuorten äitien vertaisryhmät
o perheryhmät
o taideneuvola
o perhevalmentajatoiminta: Kiimingin ja Kaakkurin aluekirjastot
o kokemuksellisen hyvinvointitiedon toimintamalli
o kokemus- ja kehittämisasiakasryhmät: palvelujen kehittäminen
o yhteiseen asiakaslähtöiseen ja ennakoivaan toimintamalliin perustuvan johtamisjärjestelmän valmistelu ja konsultointi


Projektin hyödyt:

Hanke oli osa Oulun kaupungin ja SIKUn ja HYVEn strategista kehittämistyötä. Suurin hyöty on ollut ylisektorisen ja monialaisen verkostomaisen työskentelyn juurtuminen osaksi arjen käytäntöjä usealla Oulun alueella. Tämä mahdollistaa ennakoivan, inhimillisen ja kustannustehokkaan tavan havaita kuntalaisten tarpeita ja palvella perheitä oikea-aikaisemmin.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

· Verkostomainen, asiakaslähtöinen ja ennakoiva toimintamalli

· Asiakastarpeista lähtevä palvelujen rakentaminen

· Em. toimintamallia tukevat menetelmät, keskeisimpänä lapset puheeksi -menetelmä

· Yhteinen tietovaranto alueellisista toimijoista

Muut huomiot:

Hankkeen lähtökohta ja tavoiteasettelu oli oikea. Hanke oli osa strategian mukaista ja tavoitteellista kehittämistoimintaa, ei irrallinen ja ulkopuolinen ”uusi innovaatio” vaan kuntalaisten tarpeisiin vastaava panostus kehittämistyön sisällä. Tästä johtuen kehittämistyöllä saavutettiin keskeiset tavoitteet ja kyettiin luomaan ja ennen kaikkea käyttöönottamaan uusia toimintamalleja.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2014
Päättymispvm   31.10.2016
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Muut kunnat
STM Kaste-ohjelma
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Toteuttaja / Vastuutaho: STM, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi, koordinointi ja hallinnointivastuu Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Projektin vastuullinen johtaja: Erityisen tuen keskuksen johtaja Arto Willman, projektipäällikkö: Juhani Jarva.
Liitteet  
Pohjois-Suomen Lasten Kaste Innokylä-ympäristössä   Linkki  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi