Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

I love sport Oulu 2014-2015 - Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
*
 
Hankkeen nimi   I love sport Oulu 2014-2015 - Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013  Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

1. Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. Nykyisen palvelutuotannon kehittäminen paremmin saavutettavaksi maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille. Edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Painotus on maahanmuuttajataustaisissa lapsissa ja nuorissa, jolla tarkoitetaan alle 29-vuotiaiden ikäryhmää. Erityishuomio naisten ja tyttöjen liikuntaa sekä tiedottamista vaikeimmin tavoitettaville ryhmille (terveysliikunta)

2. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden ja hallintokuntien/konsernipalvelujen ja alueen järjestösektorin toimijoiden (sosiaali- ja terveys-, lastensuojelu- sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöt) välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen em. liikuntapalvelujen tarjoamiseksi.

3. Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita. Integroidaan luodut toimintamallit, palvelut ja ryhmät osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

123 223 euroa (alkuperäinen budjetti), toteutuneet 112 926 euroa

Rahoitus:

73 500 euroa Aluehallintovirasto (68%) ja 39 426 euroa Oulun kaupunki (32%)

Projektin tulokset:

- Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen lisääminen

- Maahanmuuttajien terveyden ja elämänhallinnan edistäminen

- Maahanmuuttajien ohjaaminen käyttämään kunnan liikuntapalveluja

- Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen/tehostuminen

- Fyysisen ja psyykkisen kunnon parantaminen

- Syrjäytymisen vähentäminen

- Maahanmuuttajien kannustaminen ottamaan vastuuta kotoutumisestaan ohjaamalla heitä järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan

- Maahanmuuttajien osallisuuden sekä vaikutus- ja valintamahdollisuuksien lisääminen aktivoimalla ja kouluttamalla heitä liikuntajärjestötoimintaan.

Projektin hyödyt:

- Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen lisääntymisen kautta kotoutuminen on edistynyt ja ennakkoluulot vähentyneet

- Maahanmuuttajien liikunnan edistämisellä ja elämänhallinnan parantumisen myötä koettu terveydentila ja elämänilo paranevat sekä syrjäytyminen vähenee

- Kun maahanmuuttajat ovat ohjautuneet käyttämään kunnan liikuntapalveluja he kokevat yhdenvertaisuutta muiden kuntalaisten kanssa

- Liikunnan harrastamisen avulla maahanmuuttajien fyysinen ja psyykkinen kunto on kohentunut

- Maahanmuuttajat ovat oppineet ottamaan itse vastuuta kotoutumisestaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisella

- Maahanmuuttajien osallistumisella liikuntajärjestötoimintaan on pystytty parantamaan maahanmuuttajien osallisuutta

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Hankkeen aikaisilla toimenpiteillä integroidaan luodut toimintamallit, palvelut ja ryhmät osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita ja kaupungin muuta toimintaa. Luotujen yhteistyömallien avulla eri toimijat pystyvät jatkamaan toimintaansa ja osaavat kehittää ja luoda uudenlaisia palvelua maahanmuuttajien liikuntatarpeisiin.Perustetut liikuntaryhmät jatkavat projektin jälkeen mahdollisimman omatoimisesti, osana liikuntapalveluiden toimintaa tai läheisessä yhteistyössä liikuntapalveluiden toiminnan kanssa. Uusien liikuntaryhmien käynnistäminen tapahtuu tarpeen mukaan maahanmuuttajalapsille ja -nuorille yhdessä kantaväestön kanssa, uudet lajit huomioiden.

Hyviä käytänteitä ja yhteistyömalleja kehitetään edelleen myös Liikumme yhdessä -hankkeessa.

Muut huomiot:

I love sport Oulu -hanke ajoittui aikataulullisesti hyvään aikaan, kun maahanmuuttajien ja pakolaisten määrä Oulussa kasvoi voimakkaasti. Liikunta on osoittautunut merkittäväksi kotoutumista edistäväksi keinoksi.

Maahanmuuttoasioissa tarvi­taan paljon eri tahojen yhteistyötä ja hyvää tiedotusta kunnan ja sen eri toimijoiden, järjestöjen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevien tahojen kesken. Niin ikään lyhytkestoisten kotout­tamisprojektien sijaan tarvitaan pitkäjänteisempää kotouttamista tukevaa toi­mintaa.

I love sport Oulu -hankkeen aikana luotiin uusia liikuntaryhmiä, toimintoja ja yhteistyömalleja, jotka on havaittu toimiviksi, konkreettisen toiminnan tasolla tapahtuviksi kotoutumista edistäviksi toimintamalleiksi.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2014
Päättymispvm   31.12.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja, liikuntajohtaja Niina Epäilys ja operatiivinen johtaja, ohjauspalveluiden päällikkö Marko Savolainen. Projektipäällikkö Jani Paananen, puh. 050 595 3453. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi