Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Hankkeessa kehitettiin infraa, ulkoilu- ja viheralueita, vahvis-tettiin moniammatillista toimintaa ja kuntalaislähtöisiä palveluita sekä tuettiin ehjien palvelukokonaisuuksien syntymistä elämänkaaren eri vaiheissa.

Toteutuneet kustannukset yhteensä
1 171 678 euroa, 72 % budjetoidusta (hyväksytty kustannusarvio 1 622 000 euroa)

Rahoitus:
- omarahoitusosuus: 920 736 euroa
- ARA-rahoitus: 250 942 euroa

Projektin tulokset:

Asuinympäristö/infrastruktuuri:

- keskuksen asemakaavan uudistaminen sis. liikekeskuksen, katu- ja viheralueita sekä asuntoja

- puistojen ja reittien toteutus (Kainuunpuisto (ikääntyneet ja kuntoilu), Kotkapuisto (lapset ja nuoret, uudet liikuntamuodot), Haukkapuisto (perheet), toiminnallinen kevyenliikenteenväylä (kaikille)

- esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimenpiteet

- korjaustapaohjeet pien-, rivi- ja kerrostaloille

- brändäys -selvitys/tutkimus

Moniammatillinen yhteistyö:

- tilojen yhteiskäyttö (Hiirihaukkatalo ja ikääntyneiden palvelukeskittymä)

- käyttäjien osallisuus infran ja palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

- ennaltaehkäisevien ja vapaa-ajan palvelujen monipuolistuminen mm. yksityisten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa

Käyttäjälähtöiset palvelut ja osallisuus:

- palveluverkon suunnittelu ja toteutus huomioiden hyvinvointitiedot, nykyiset palvelut ja tilat, käyttäjä- ja asukastarpeet, tilojen yhteiskäyttö

- esitteet, yhteistyöryhmä, koti-koulu-yhdistys, tapahtumat, asukastilai-suudet, yhteiskävelyt, Elokarnevaalit, Kaukovainio lähiötarinoita valokuvin ja tarinoin näyttely, joka jatkui kiertueena eri puolille Suomea yms.

- palvelumuotoilulla koulupäivän uudistamista, välituntien laajentamista

- sähköisen lukituksen pilotointi ikääntyneiden kotihoidossa

- asuntotuotannon monimuotoistamisen ja asunto-osakeyhtiöiden yhteistyön edellytysten luominen

- yhteistyö, -kehittäminen ja -vastuu alueesta asukkaiden kanssa

Projektin hyödyt:

Yhteiset toimintamallit, raja-aitojen kaataminen. Asuinalueen elinvoiman lisääminen ja imagon kohottaminen. Sitoutuminen asuinalueen kehittämi-seen kaikilla tahoilla: itsestä, toisista ja ympäristöstä huolehtiminen. Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja kuntaorganisaatioiden välillä.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Asukkaat mukana koko ajan, nivominen perustoimintaan ja eri toimijoiden ratkaisukeskeinen ja joustava yhteistyö, kohtaamiset, suvaitsevaisuus ja kunnioitus edistävät hyvinvointia, yhteisöjä ja alueita.

Muut huomiot:

Eri toimijoiden ja asukkaiden välinen luonteva yhteiskehittäminen jatkuu. Raja-aitojen kaataminen kaupunkiorganisaation sisällä sekä muiden toimi-joiden kanssa tuottavat tuloksia.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2013
Päättymispvm   31.12.2015
Rahoittajat  
Ymnpäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelma
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja, Matti Matinheikki, Pekka Vuononvirta. Projektipäällikkö, Mervi Uusimäki.
Antti Määttä, Asemakaavoitus.
Leena Olsbo-Rusanen, Tontit ja asuminen
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi