Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Työllisyyspalveluiden kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Työllisyyspalveluiden kehittämishanke
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tausta ja tarve

Kuntien rooli ja vastuu työllisyyden edistämisessä on viime vuosina kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan useiden eri laki- ja organisaatiomuutosten myötä. Valtakunnallisella tasolla muutoksen kohteena ovat mm.
- laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta,
- työttömyysturvalain työmarkkinatukiuudistus,
- Työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen,
- työelämäosallisuuden ja osallistavan sosiaaliturvan kehittäminen.

Lisäksi kuntien vastuulla olevat työllisyyttä edistävät palvelut kytkeytyvät vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluihin ja näin ollen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntien työllisyyspalveluiden toimintaympäristöön.

Oulun seutu on viime vuodet ollut myös voimakkaan ICT -alan rakennemuutoksen aluetta. Tämän rakennemuutoksen viimeisimpänä ilmentymänä ovat olleet kesän 2014 laajat irtisanomiset. Tämä käynnissä oleva rakennemuutos lisää osaltaan painetta Oulun seudun kuntien työllisyyspalveluita kohtaan.

Nykyisten työllisyyspalvelujen kautta on käynyt ilmi, että kunnalliset työllistämispalvelut eivät kykene vastaamaan kuntien alati kasvaviin työllistämisvastuisiin. Kuntien vastuulla olevat työllisyyttä edistävät palvelut ovat muuttuneisiin tarpeisiin ja kasvaviin vastuisiin nähden liian hajanaiset ja riittämättömät.

Toimintaympäristöön vaikuttavien muutosten, kuten rakennemuutoksen, seurauksena ja lakimuutosten velvoittamana Oulun seudun kuntien välistä yhteistyötä työllisyyden edistämisessä alueen työnhakijoiden ja yritysten hyväksi tulee vahvistaa ja kehittää kokonaisuutena ennakoivasti.

Projektin tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tuloksena työnhakijoiden osaamisen täydentäminen, työelämävalmiuksien parantuminen ja työllistyminen nopeutuvat ja tehostuvat. Heikossa työmarkkinatilanteessa oleville pystytään kohdistamaan tehokkaammin aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja ja parantamaan työllistymistä. Työnhakijan pitkittymässä olevaan työttömyyteen pystytään reagoimaan hyvissä ajoin ja näin ollen ennaltaehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä. Erityishuomiota kiinnitetään rakennemuutoksen seurauksena työttömiksi jääneisiin tai työttömyysuhan alla oleviin sekä työvoiman liikkuvuuteen. Työnantajille tarjottavat työllisyyttä edistävät palvelut Oulun seudulla yhdenmukaistuvat ja rekrytointi sekä työllistäminen työnantajien näkökulmasta helpottuvat.

Työllisyyden edistämisessä kuntien vastuulla jo oleviin ja vastuulle tuleviin lakivelvoitteisiin sekä rakennemuutokseen kyetään vastaamaan ennakoivasti, tehostetusti ja kustannustehokkaasti.

Seudun kuntien työllisyyspalveluiden organisaatiorakenne tukee yhdenmukaisia palveluja. Työnjako ja yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on toimivaa.

Kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden tarjoamat työllistämismahdollisuudet kasvavat ja monipuolistuvat. Yhteistyö seudun elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa on toimivaa.

Projektin toteutus

Projektissa kehitettävät pääteemat ovat:
1. Kuntien työnhakijapalvelujen ja yritysyhteistyön kehittäminen
2. Seudun kuntien työllisyyspalveluiden välisen yhteistyön kehittäminen

Projektin pääteemojen läpileikkaavat toimenpiteet ovat:
- Kuntien tarjoamien työllisyyspalveluiden yhteisten käytäntöjen löytäminen, levittäminen ja juurruttaminen sekä TE-toimisto yhteistyö
- Kuntien työllistämiseen liittyvän ja sitä tukevan yritysyhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa
- Työllistämisen tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja työllistämiseen liittyvien uusien verkkopalvelumuotojen kehittäminen
- Viestinnän tehostaminen kuntien työllisyyttä edistävistä toimista
- Aktivointiyhteistyön ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen TEOS-työryhmän ratkaisujen/esitysten mukaisesti
- Rakennemuutoksesta (erityisesti ICT-ala) johtuviin työvoiman palvelutarpeisiin vastaaminen
- Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden mahdollisuuksien jatkokehittäminen työllisyyden edistämisessä
- Uusien työpaikkojen luominen Oulun seudulle kuntien hankintatoimintaa kehittämällä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Projektin hallinnoijana ja vetovastuullisena toimijana toimii Oulun kaupungin konsernipalveluidentyöllisyyspalvelut.

Kokonaiskustannusarvio: 2 494 179€

Ulkopuolinen osarahoitus: 1 995 343 € (80% kokonaiskustannuksista)

Kuntien rahoitusosuus 590 624 € (20% kokonaiskustannuksista)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2015
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Liminka
Muhos
Kempele
Oulun kaupunki
Hailuoto
Ii
Lumijoki
Tyrnävä
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Saila Lehto, p. 040 1821387, etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi