Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Nuorten työllisyyspalvelujen kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Oulun alueella nuorten työllisyyspalvelujen kokonaisvaltaisen kehittämisen ja yhdistämisen sekä joustavoittamisen kautta. Tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten palveluohjauksen ongelmakohtiin ja mahdollisimman varhaiseen työllistymiseen nuorten yksilölliset polut ja tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää yritysyhteistyötä ja monialaista yhteistyötä kunnan, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. Hankkeessa helpotetaan alueen rakennemuutoksen vaikutuksia alle 30 -vuotiaiden nuorten ja muiden työnhakijoiden osalta ja edistetään etenkin nuoren työvoiman liikkuvuutta.

1) Nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisvaltainen yhdistäminen
2) Poikkihallinnollisen yhteistyön ja nuorten palveluiden monialaisten prosessien kehittäminen
3) Nuorille suunnatun palvelukokonaisuuden selkeyttäminen ja näkyväksi tekeminen
4) Yritysyhteistyön kehittäminen tukemaan nuorten työllistymistä
5) Nuorten kouluttautumismahdollisuuksien parantaminen osana työllistämistoimenpiteitä

Sisältö / Toimenpiteet

1) Nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisvaltainen yhdistäminen
- Palveluohjaus oikea-aikaiseksi, joustavaksi ja monipuoliseksi nuorille tarjottavien työllisyyspalvelujen kesken. Luodaan yhteiset käytänteet palveluohjaukselle.
- Työllisyyspysäkkimalli ja muut toimenpiteet (kuten hyvinvointikeskukset) vastaamaan kuntaliitoksen asettamiin alueellisen palveluohjauksen ja nuorten tavoittamisen haasteisiin.

2) Poikkihallinnollisen yhteistyön ja nuorten palveluiden monialaisten prosessien kehittäminen
- Yhteistyö ja toimintamallit sosiaalityön, KELAn, TE-toimiston, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa
- Nuorten liikkuvuus pohjoisella alueella

3) Nuorille suunnatun palvelukokonaisuuden selkeyttäminen ja näkyväksi tekeminen
- Viestintä ja tiedottaminen nuorille suunnatuista palveluista
- Palvelujen monikanavaisuus
- Työnantajille suunnattu viestintä

4) Yritysyhteistyön kehittäminen tukemaan nuorten työllistymistä
- Työpörssitoiminnan laajentaminen koskien yritysten työkokeilupaikkoja.
- Huomioidaan työllisyyspalveluissa toimialakohtaisuus ja syvennetään yritysyhteistyötä.
- Kehitetään yrityshautomotori -malli

5) Nuorten kouluttautumismahdollisuuksien parantaminen osana työllistämistoimenpiteitä
- Kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia oppisopimuskoulutusmalleja yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Oppisopimuskoulutusta kokeillaan ns. työpankkimallin kautta.
- Kokeillaan työvoimakoulutuksen malleja nuorille.
- Avoimia korkeakouluopintoja kehitetään entistä enemmän vastaamaan nuorten omaehtoisena koulutuksena osaamisen suuntaamisen ja päivittämisen tarpeisiin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa tuetaan ESR-ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen kehittämispäämääriä.

Odotettavissa olevat tulokset

Nuorten työllisyyspalvelujen kehittämishankkeen tuloksena nuorten palveluohjaus ja työllistymispalvelut tehostuvat, verkostoituvat ja monipuolistuvat siten, että nuorisotakuun tavoite toteutuu. Nuoret ohjautuvat tehokkaammin heille suunnattujen ensisijaisten palveluiden ja tukimuotojen pariin.

Nuorille ja muille työnhakijoille avautuu entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää osaamistaan työelämäyhteydessä ja työllistyä yrityksiin. Yritysyhteistyö tehostuu ja myös yrityksille voidaan tarjota paremmin työllistämiseen ja osaamistarpeisin liittyviä palveluja ja apua.

Kohderyhmä

Varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30 -vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat yritykset ja etenkin pk-yritykset sekä muut mahdollisesti työllistävät organisaatiot ja kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

Välillisenä kohderyhmänä ovat etenkin rakennemuutoksen myötä työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt ja muut työttömät työnhakijat.

Yhteistyökumppanit

Toteuttajana on Oulun kaupunki, Konsernipalvelut, Työllisyyspalvelut. Hankkeessa toimitaan laajassa yhteistyöverkostossa. Keskeisiä toimijoita ovat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, KELA, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat sekä Oulun kaupungin eri yksiköt.

Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannukset 1 854 864€. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 80 % ja Oulun kaupunki 20 %.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, p. 044 703 4842, projektipäällikkö Sanna Kangosjärvi, p. 044 703 1632 ja ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth p. 050-572 8533
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi