Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Liikumme yhdessä - kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Liikumme yhdessä - kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

1. Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. Nykyisen palvelutuotannon kehittäminen paremmin saavutettavaksi maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille. Maahanmuuttajien aktiivisen osallistumisen lisääminen liikunnan harrastustoimintaan
-Painotus on maahanmuuttajataustaisissa lapsissa ja nuorissa, jolla tarkoitetaan alle 29-vuotiaiden ikäryhmää.
-Erityishuomio naisten ja tyttöjen liikuntaa sekä tiedottamista vaikeimmin tavoitettaville ryhmille (terveysliikunta)

2. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden ja hallintokuntien / konsernipalvelujen ja alueen järjestösektorin toimijoiden (sosiaali- ja terveys-, lastensuojelu- sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöt) välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen em. liikuntapalvelujen tarjoamiseksi.

3. Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita. Integroidaan luodut toimintamallit, palvelut ja ryhmät osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita.

Toteutuneet kustannukset yhteensä
144 500 euroa (alkuperäinen budjetti), toteutuneet 144 500 euroa

Rahoitus
85 500 euroa Aluehallintovirasto (59 %) ja 59 000 euroa Oulun kaupunki (41 %)

Projektin tulokset:

Toimintaan osallistuminen on:
- Lisännyt maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta
- Ohjannut maahanmuuttajia käyttämään kunnan liikuntapalveluja
- Edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista
- Edistänyt maahanmuuttajien fyysistä ja psyykkistä kuntoa ja sitä kautta terveyttä ja elämänhallintaa
- Vähentänyt syrjäytymistä
- Kannustanut maahanmuuttajia ottamaan vastuuta kotoutumisestaan ohjaamalla heitä järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan
- Lisännyt maahanmuuttajia osallisuutta sekä vaikutus- ja valintamahdollisuuksia aktivoimalla ja kouluttamalla heitä liikuntajärjestötoimintaan.

Hankkeen aikana on pyritty aktivoimaan erityisesti maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen liikunnan harrastamista, kuten järjestämällä heille suunnattuja kuntosaliryhmiä ja vesiliikuntaryhmiä, jotka ovat jatkuneet hankkeen jälkeen integroituneena kaupungin liikuntapalvelujen toimintaan.

Hankkeessa luotiin uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia maahanmuuttajataustaisille henkilöille yhteistyössä kaupungin ja paikallisten urheilu- ja järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana tuettiin ja kannustettiin maahanmuuttajia osallistumaan olemassa oleviin, kaikille avoimiin liikuntapalveluihin ja kehitettiin toimintamalli, jolla vahvistettiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tietoutta olemassa olevista liikuntaryhmistä ja -palveluista. Lisäksi kannustettiin ja opastettiin liikuntaharrastustoimintaan myös muihin rooleihin, kuten valmennus- ja ohjaustoimintaan osallistumiseen.

Hankkeen aikana luotiin yhteistyöverkostot ja toimintamallit, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen liikuntatoiminnan jatkumisen urheiluseurakentässä ja vahvistettiin tietoutta liikuntakulttuurin merkityksestä kotoutumisen edistämisessä eri toimijatahoille.

Vuoden 2017 aikana hankkeen henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus tavoitti 404 henkilöä, jotka kävivät monikulttuurikeskus Villa Victorissa hankkeen ohjauksessa.

Projektin hyödyt:

• Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen lisääntymisen myötä kotoutuminen on edistynyt ja ennakkoluulot ovat vähentyneet

• Maahanmuuttajien liikunnalla ja elämänhallinnan parantumisella koettu terveydentila ja elämänilo kohenevat sekä syrjäytyminen vähenee

• Liikunnan ja liikuntapalvelujen käytön kautta yhdenvertaisuuden koke-mus vahvistuu

• Liikunnan harrastamisen myötä maahanmuuttajien fyysinen ja psyyk-kinen kunto kohenee

• Maahanmuuttajat oppivat ottamaan vastuuta järjestö- ja urheiluseura-toimintaan osallistumisella ja kokevat oman toiminnan merkitykselli-syyttä osana organisoitua liikuntatoimintaa

• Maahanmuuttajien osallistumisella liikuntajärjestötoimintaan pystytään parantamaan maahanmuuttajien osallisuutta.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Hankkeen aikana toteutetuilla toimenpiteillä integroidaan luodut toimintamal-lit, palvelut ja liikuntaryhmät osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita ja eri järjestöjen ja urheiluseurojen toimintaa. Luotujen toimintamallien avulla eri toimijat pystyvät jatkamaan toimintaansa ja pystyvät kehittämään palveluja maahanmuuttajien liikuntatarpeisiin. Perustetut liikuntaryhmät jatkavat hank-keen jälkeen omatoimisesti, osana liikuntapalvelujen toimintaa tai järjestö- tai urheiluseuravetoisesti. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden toimintaan hankkeen jälkeen on integroituneena seuraavat liikuntaryhmät:

• Miesten jalkapallovuoro Ouluhallissa kerran viikossa

• 2 nuorten jalkapalloryhmää viikossa

• 2 nuorten sisäliikuntaryhmää viikossa

• Naisten vesiliikuntaryhmät kaupunginsairaalan altaassa

• Liikuntaneuvonta maahanmuuttajille Villa Victorissa yhteistyössä Villa Victorin ja hyvinvointipalveluiden kanssa

• Kuntosaliopastus maahanmuuttajanaisille kerran viikossa

Muut huomiot:

Liikumme yhdessä -hanke on osoittanut vahvasti sen, että liikunta on erittäin hyvä kotoutumista edistävä keino. Maahanmuuttajien ja pakolaisten liikunnan organisointi vaatii paljon yhteistyötä ja tiedotusta eri tahojen, kuten kunnan eri vastuutahojen, järjestöjen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevien välillä. Lyhytkestoisten kotouttamista tukevien toimenpiteiden sijaan tarvitaan pitkäjänteistä kotouttamista juurruttavaa toimintaa.

Liikumme yhdessä -hankkeen aikana luotiin uusia liikuntaryhmiä, edistettiin eri maahanmuuttajien välistä sekä maahanmuuttajien ja ns. kantaväestön välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä, jotka on todettu toimiviksi, konkreetti-sen toiminnan tasolla tapahtuviksi kotoutumista ja hyvinvointia edistäviksi toimintamalleiksi.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2016
Päättymispvm   31.7.2017
Rahoittajat  
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (OKM)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvalut
Yhteyshenkilöt   Toteuttaja / Vastuutaho:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut
Vastuullinen johtaja Niina Epäily. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Projektipäällikkö Jani Paananen (25 %) ja projektityöntekijä Cathaoir Sóna (75%). Hankkeessa on työskennellyt myös David Ramadingaye ajalla: 01.03.2017 - 31.10.2017.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi