Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Game Time
*
 
Hankkeen nimi   Game Time
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Korkea nuorisotyöttömyys on ongelma sekä Oulussa että Tampereella. Lukuisten ICT-alan irtisanomisten seurauksena tulee myös tarve nostaa alan profiilia ja lisätä työllistymismahdollisuuksia. Suomen vientialoista peliala on vahvasti nousussa, mikä luo hyvän pohjan ICT-alan edelleen kehittämiselle.

Hankkeen kohderyhmänä on heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat, erilaisia kulttuuritaustoja omaavat nuoret. Oulun kaupungin ja Tampereen kaupungin yhteishankkeessa luodaan nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin. Lisäksi tarjotaan koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten verkostoissa. Kohderyhmän nuoret voivat osallistua hankkeessa kehitettäviin valmennusohjelmiin työkokeilun tai uravalmennuksen kautta.

Projektin keskeiset tavoitteet

Suomessa tarjotaan korkeakoulutasoista pelialan opetusta, mutta yhteyksissä työelämään on kehitettävää. Tällä projektilla edistetään työllisyyttä luomalla nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin. Lisäksi voidaan tarjota koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten verkostoissa. Valmennusohjelmien suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten ELY-keskusten ja TE-keskusten kanssa

Hankkeen tavoitteet:

1. Kohderyhmän työllistymisen tukeminen
2. Pelialan yritysten toimintaedellytysten monipuolistaminen
3. Tutkimustiedon hyödyntäminen pelialalla
4. Kasvattaa tietoisuutta pelialan koulutusmahdollisuuksista ja madaltaa kynnystä hakeutua alaan liittyvään koulutukseen

Projektin toimenpiteet

Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin, joita toteutetaan Oulun ja Tampereen alueilla.

1. Toimintamallin luominen nuorten työllistämisen tukemiseen
- valmennusohjelmamallin konseptointi
- verkostojen rakennus
- juurruttamistoimenpiteet ja vaikuttavuuden arviointi
- hankkeen tuloksista viestiminen

2. Pelintekemisen valmennusohjelma
- brändinluonti
- valmennusohjelman sisältöjen ja toteutuksen suunnittelu, paikallisen toteuttajaverkoston kokoaminen ja sitouttaminen
- työkokeiluun tai uravalmennukseen oikeutettujen osallistujien kartoitus
- valintamenettelyn valmistelu
- valmennusjaksojen toteuttaminen
- valmennusjaksojen arviointi ja jatkokehittämistoimenpiteet

3. Tutkimustoiminta: Piilotettu osaaminen, pelikulttuurit ja työllistyminen

Hankkeen tutkimusosiosta vastaa Nuorisotutkimusverkosto, jolla on kattava kokemus nuorten tutkimisesta sekä perinteisin tutkimusmenetelmin että erilaisin verkkoa hyödyntävin keinoin.

Rahoitussuunnitelma

2017

2018

Yhteensä

ESR-rahoitus (69 %)

125 556

118 656

244 211

Oulun kaupunki (31 %)

56 409

53 309

109 718

Yhteensä

181 965

171 965

353 929

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2017
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
ESR
Toteuttajat  
Tampereen kaupunki
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut, projektipäällikkö Marko Tiusanen ja projektityöntekijä Kosti Pasanen. Vastuullinen johtaja suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
  Oulun kaupunki
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi