Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehityshanke Pohjois-Pohjanmaalla
*
 
Hankkeen nimi   ESIKOTO – Esikotouttamisen kehityshanke Pohjois-Pohjanmaalla
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä voimakkaasti uusia vastaanottokeskuksia on perustettu ja perinteisten toimijoiden rinnalle on noussut kolmannen sektorin toimijoita ja yksityisiä palveluntarjoajia. Vastaanottokeskusten haasteena ovat mm. henkilöstöresurssien vajaus ja osin kokemattomuus. Niissä on ahdasta, eri ryhmien välisiä ristiriitoja syntyy, turvapaikkaprosessit pitkittyvät ja järkevää tekemistä ei ole. Työkalut ja menetelmät ovat puutteelliset kotouttamisen näkökulmasta ja sähköiset järjestelmät eivät tue toimintaa.

Parhaimmillaan maahanmuutto vahvistaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta. Kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden arjessa kohtaamiset ja jaettu tieto sekä hyvät käytänteet tukevat myönteisen ilmapiirin rakentumista. Toimijaverkoston osaaminen, työnjako ja työkalut on rakennettava siten, että päällekkäisyyksiä vältetään ja resurssit ovat tarkoituksenmukaisesti kohdennettu.Tällä hetkellä esikotouttaminen ei ns. ”kuulu kenellekään” eli laki ei velvoita ko. toimintaa järjestämään ja käytännössä toiminta perustuu pitkästi vapaaehtoisten varaan. Vapaaehtoisten osaaminen, perehdyttäminen ja tuki on puutteellista. Onnistunut esikotouttaminen edellyttää riittäviä resursseja, hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, oikea-aikaisia tarvelähtöisiä palveluita ja onnistunutta kaksisuuntaista integraatiota väestöryhmien välillä. Se tuo kustannussäästöjä, kun myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt siirtyvät varsinaiseen kotouttamisvaiheeseen. Tällöin yhteiskuntaan integroitumiseen vaadittavaa tieto-taitoa on jo hankittu, laitostumisen ja syrjäytymisen mahdollisuus katkaistu heti alkuunsa ja valmiudet hyvään kotoutumiseen luotu.

Tavoitteet ja kohderyhmä
Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on turvapaikanhakijat, joilla on työlupa ja jotka odottavat turvapaikkapäätöstä sekä lapset, nuoret, nuoret aikuiset, lapsiperheet ja naiset. Lisäksi kohderyhmänä on toimijaverkosto, joka työskentelee turvapaikanhakijoiden parissa.

Tavoitteena on
· Koota hajanainen esikotouttamisen toimijaverkosto
· Selvittää olemassa olevat hyvät niin kansalliset kuin kansainväliset esikotouttamisen mallit ja käytänteet
· Kehittää esikotouttamisen työkaluja eri toimijoille
· Kehittää menetelmiä turvapaikanhakijoiden kotouttamisvalmiuksien parantamiseksi, painopisteenä esikotouttamisvaiheen aktiviteetit
· Osallistaa asiantuntijoita, toimijoita ja kohderyhmää suunnitteluun siten, että aito asiakaslähtöisyys ja asiakastarpeeseen perustuva palvelunmuotoilu toteutuu
· Kouluttaa eri toimijaverkostoon kuuluvia onnistuneen esikotouttamisen mahdollistamiseksi
· Kehittää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua ja parantaa eritaustaisten henkilöiden vuorovaikutuksen mahdollisuuksia - keinona kulttuuri- ja uskontolukutaidon edistäminen
· Tuottaa ja koota relevanttia ”kansalaistietoa” suvaitsevaisuuden ja yleisen asenneilmapiirin parantamiseksi
· Kehittää esikotouttamisen palveluprosesseja tukemaan Oulun kaupungin olemassa olevia kotouttamistoimia.

Toimenpiteet ja työpaketit (tarkentuvat tarvekartoituksen jälkeen)
· Olemassa olevan tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen (sekä kansalliset että kansainväliset) kartoittaminen
· Toimija- ja asiantuntijaverkoston kokoaminen
· Tarvelähtöinen osallistava palvelumuotoilu
· Toimijaverkoston osaamisen ja yhteistyötä edistävien toimintamallien kehittäminen (erityisesti vastaanottokeskusten, hätämajoitusyksiköiden, alaikäisyksiköiden toimijat sekä järjestö- ja kuntatoimijat)
· Kohderyhmän kotoutumisvalmiuksien ja kotoutumista edistävien menetelmien ja työvälineiden kehittäminen.
· Luodaan ja rakennetaan luontevia kohtauspaikkoja ja tapahtumia turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisille. Tavoitteena on yhdessä elämisen edellytysten ja yleisen myönteisen asenneilmapiirin edistäminen.

Odotettavissa olevat tulokset
· Toimijaverkoston on koottu, työnjako ja roolitukset sovittu esikotouttamisen prosesseissa
· Raportti olemassa olevista kansallisista ja kansainvälisistä hyvistä ja onnistuneista esikotouttamisen käytänteistä
· Toimijaverkoston ja kohderyhmän kanssa on onnistuttu kehittämään oikea-aikaisia tarvelähtöisiä palveluita ja työkaluja kotoutumisen ja kotouttamisen tueksi
· Toimijaverkoston osaaminen on kehittynyt niillä alueilla, joissa todetaan osaamisen vajeita
· Kohderyhmän osallisuus ja hyvinvointi ovat parantuneet
· Turvapaikanhakijoiden valmiudet siirtyä kotoutumisvaiheeseen turvapaikkapäätöksen jälkeen ovat paremmat. Samalla valmius kohdata kielteinen turvapaikkapäätös on parempi
· Vastaanottokeskusten rauhattomuus vähenee
· Viestintä turvapaikanhakijoista siirtyy nykyisestä kielteisestä myönteisempään suuntaan
· Mahdollisuudet yleisen asenneilmapiirin paranemiseen ovat lisääntyneet arjessa kohtaamisten kautta

Rahoitus

Yhteensä 2016-2018

ESR (80 %)

849 649

Oulun kaupunki

70 000

Muut kunnat

40 000

ODL

15 000

Vuolle Setlementti

14 173

DIAK

45 763

Metsähallitus

28 546

Yhteensä

1 063 131

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2016
Päättymispvm   30.4.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
ODL
Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)
Metsähallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Muut kunnat
Vuolle Setlementti
Toteuttajat  
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL)
Vuolle Setlementti
Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut
Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)
Yhteyshenkilöt   Päivi Vatka, ODL
Arja Heikkinen, Hyvinvointipalvelut, Ari Heikkinen, Konsernihallinto, Jouni Röntynen, Hyvinvointipalvelut
Anu Holappa, Hyvinvointipalvelut
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi