Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Resurssiviisas infrastruktuuri
*
 
Hankkeen nimi   Resurssiviisas infrastruktuuri
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Kansallinen ja EU-tason lainsäädäntö ja direktiivit ohjeistavat valtioita yhä tehokkaampaan materiaalien käyttöön ja kestävään kehitykseen. Lainsäädäntö jätteistä ja ylijäämämaista on muuttamassa jätepolitiikkaa yhä enemmän kierrätys-painotteisempaan suuntaan. Tulevilla muutoksilla pyritään vähentämään neitseellisten luonnonmateriaalien kulutusta tehostamalla jätteen kierrätystä. Kierrätyksen ohjauskeinoina toimivat mm. jätemaksujen ja verojen korotukset, yksityisten kaatopaikkojen veronalaistaminen sekä tiettyjen jätteiden kaatopaikkakieltäminen. Nämä ohjauskeinot luovat samalla taloudelliset perusteet uusien innovaatioiden ja kaupallisten tuotteiden kehittämiselle. EU:n jäsenvaltiot ovat lisäksi sitoutuneet kehittämään ilmastosopimuksen mukaista vähähiilisyyttä.

Projektin tavoitteet

Projektin päätavoitteena oli edistää materiaalitehokkuutta Oulun alueen maarakentamisessa sekä vähentää neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä. Tavoitteena oli myös edistää Oulun alueella alalla toimivien yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden teollisia symbiooseja ja parantaa alueen elinkeinoelämää. Tavoitteena oli tuottaa säästötoimia julkiselle sektorille halvemmilla materiaalivaihtoehdoilla ja kuljetuskustannuksilla.

Toteutuneet kustannukset: 146 724 euroa, 58 % budjetoidusta (hyväksytty budjetti 253 650 euroa)

Rahoitus: Oulun kaupunki 44 017 euroa (hyväksytty rahoitusosuus 76 104 euroa), EAKR/valtio 102 707 euroa (hyväksytty rahoitusosuus 177 576 euroa)

Projektin tulokset

 • Oulun kaupungin katurakenteiden suunnittelu- ja mitoitusohje, jossa otetaan ensimmäisen kerran huomioon betonimurskan ja rakeistetun lentotuhkan hyötykäyttö katurakentamisessa.
 • Selvitys alueellisen massapörssitoiminnan toimintamahdollisuuksia. Selvityksestä on tuotettu Oulun Massapörssi -esiselvitysraportti, jossa on käyty läpi Oulun alueen nykykäytäntö maamassojen ja uusiomateriaalien hallinnassa sekä arvioidaan sen hyötyjä ja puutteita. Raportissa arvioidaan myös toteutusmahdollisuuksia massapörssitoiminnalle Oulun alueella: toiminnan reunaehtoja, toiminnan vaatimia toimenpiteitä ja massapörssin tuomia hyötyjä. On todettu, että maa-ainesten hallinnan systematisoinnille on Oulun alueella iso tilaus.
 • Rakentamisen ja katurakenteen toimivuuden seuranta ja arviointi Ruskon Kipsitien katupilottikohteessa, jossa on käytetty rakennusten purkutyöstä syntynyttä betonimursketta sekä puu- ja turvepolttolaitoksista muodostuvaa rakeistettua tuhkaa. Projektissa on laadittu raportti, jossa arvioidaan uusiomateriaalien rakennettavuutta ja soveltuvuutta katurakentamiseen. Lisäksi projektissa käynnistettiin pidempiaikainen seurantatyö rakenteen kestävyyden ja toimivuuden seuraamiseksi mittausantureilla. Kohteen suotovesistä tarkkaillaan uusiomateriaaleista suotautuvien haitta-aineiden pitoisuuksia.
 • Esittelyt projektin aiheen toiminta-alueella toimiville yrityksille ja julkisille toimijoille (mm. kuntien Kehtofoorumi, Kuntatekniikan päivät 2017, ympäristöministeriö), loppuseminaari joulukuussa 2017.

Projektin hyödyt

 • Projektista saatava tutkimustieto hyödyttää kaikkia toimijoita, koska tietoisuus materiaaleista lisääntyy sekä varmistutaan uusiomateriaalien soveltuvuudesta maarakentamiseen, jolloin niiden kysyntä kasvaa.
 • Projektin tulosten myötä Oulun alueen materiaalitehokkuus maarakentamisessa tulee paranemaan.
 • Uusiomateriaalien suunnittelu- ja mitoitusohje tulee yleiseen käyttöön.
 • Projektista saatuja kokemuksia ja ohjeistuksia voidaan jakaa myös muiden kaupunkien, kuntien ja yritysten käyttöön, jolloin tietoisuus uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksista paranee muuallakin.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt

 • Projektissa laadittuja mitoitusohjeita hyödynnetään käytännössä.
 • Kierrätysmateriaalien käyttö maarakentamisessa on lisääntynyt.
 • Vuorovaikutus omassa organisaatiossa on lisääntynyt, esim. projektin aikana perustetun materiaalihallinnan kehittämistyöryhmän työskentely jatkuu.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2016
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, 044 703 2114, ympäristöasiantuntija Satu Pietola 040 620 2767.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi