Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

ITU2 - Inklusiivisella toimintatavalla uutta
*
 
Hankkeen nimi   ITU2 - Inklusiivisella toimintatavalla uutta
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Päätavoite: Kehitetään ja mallinnetaan alueellinen Rajakylän asukkaita osallistava toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, työkykyisyyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa turvallisuutta.

1. Uuden aluelähtöisen toimintakonseptin rakentaminen, joka ottaa käyttöön alueen asukkaiden resurssit ja hyödyntää kolmannen sektorin ja seurakunnan osaamisen julkisten palvelujen rinnalla

2. Asukkaiden osallisuuden lisääminen (osallistuvan budjetoinnin kokeilu)

3. Alueen elinvoiman lisääminen sosiaalista syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja työttömyyttä vähentämällä (kohderyhmänä erityisesti työtön väestö)

4. Ympäristön siisteyden ja turvallisuuden parantaminen yhdessä kaupungin, asukkaiden, taloyhtiöiden, yritysten ja muun alueen verkoston kanssa

5. Alueen palvelurakenteen muutosten onnistunut toteuttaminen ja asukkaiden palvelujärjestelmään kohdistuvan luottamuksen lisääntyminen uuden toimintatavan kautta (inklusiivinen hyvinvointipiste)

6. Uudenlaisten yritystoiminnan mallien kehittäminen alueelle (osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten toteuttamat palvelukonseptit)

Projektin toimenpiteet

Toimenpiteet tavoitteisiin 1 ja 2

1. Rakennetaan yhdessä kehittämisen toimintamalli, joka sisältää kaikkien projektissa toimivien (asukkaat, kaupungin toiminnot, kokemusasiantuntijat, III sektori) osallisuuden kehittämisessä. Toimintamallia kehitetään yhteisissä työpajoissa. Työpajat toteutuvat osallistavan kehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmillä.

1.1 Käynnistetään osallistuvan budjetoinnin kokeilu Rajakylässä, jonka kautta asukkaat saavat konkreettisen mahdollisuuden päättää itse alueen hyödyksi suunnattavien resurssien käytöstä. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida, mihin tarkoitukseen rahaa käytetään alueen asukkaiden parhaaksi. Osallistuvan budjetoinnin kautta kuntalaisilla on oikeata valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään. Yhteisötoiminnan alueellisen toimintarahan jakamista asukkaiden yhteistilaisuudessa pilotoidaan hankkeen kautta. Tätä inklusiivista toimintatapaa on siten mahdollista monistaan eri alueille, alueelliset näkökulmat huomioiden. Kokeilu dokumentoidaan.

1.2 Selvitysten, kartoitusten ja arviointien tekeminen toiminnan kehittämiseksi. Tuotetaan dokumentoitua tietoa kehittämisprosessin tuloksista ja kokonaisuudesta. Syntynyttä tulosta mallinnetaan ja sitä analysoidaan ja arvioidaan suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ja tietoon. Syntyneitä hyviä käytäntöjä dokumentoidaan, levitetään ja implementoidaan.

1.3 Hyvien käytäntöjen benchmarking ja jakaminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehdään tutustumismatka kansainväliseen kohteeseen.

Toimenpiteet tavoitteeseen 3

3.1 Käynnistetään aiempaa laajempi olohuonetoiminta Rajakylän asukkaille. Olohuoneessa järjestetään kahvilatoimintaa ja toimintaa kaikenikäisille asukkaille (työttömät, ikäihmiset, maahanmuuttajat, lapsiperheet) yhteistyössä alueella toimivan verkoston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Diakin opiskelijoita hyödynnetään ryhmien vetäjinä.

Osallisuutta ja vertaisuutta vahvistavat ryhmät muodostuvat asukkaitten tarpeista ja sitoutumisesta. Teemoja esim. hyvinvointi, liikunta, ruuanlaitto, kirjallisuus, taide, käsityöt ja kulttuuri. Hyvinvoinnin ja liikunnan teemoissa hyödynnetään ODL:n Hep!-hankkeen kehittämiä toimintamalleja.

3.2 Valmennetaan pitkään työttömänä olleita hyvinvointi- ja työelämävalmiuksissa: Valmennukseen muodostetaan 5-7 hengen ryhmiä. Toiminnan kesto 5 kuukautta, 1-4 krt./kk, 2 ryhmää per vuosi. Toiminta sisältää yksilö- ja ryhmäohjausta sekä terveystapaamisen terveydenhoitajan kanssa. Toiminnassa korostuu voimavarakeskeisyys ja vertaistuki. Yksilötyössä kartoitetaan henkilön kokonaistilanne ja muutokseen tarvittavat voimavarat sekä tehdään yksilötyötä hyvinvoinnin, työ-ja toimintakyvyn ja työllistymisvalmiuksien vahvistamiseksi. Ryhmäohjaus sisältää seuraavia teemoja: terveys ja voimavarat, vertaisuus ja osallistuminen, liikunta, talous, osaamisen vahvistaminen ja koulutus, työnhakutaidot, työnetsintä._Valmennukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä palkkatukirahoja kiinnitetä projektiin. Valmennuksessa hyödynnetään ODL:n Hyty ja Väylä (ESR)-hankkeiden mallintamia toimintamalleja.

Toimenpiteet tavoitteeseen 4

4.1 Kartoitetaan mahdollisuutta käynnistää ja vahvistaa taloyhtiöitten asukastoimintaa. Toiminta vahvistaa talkoohenkeä, naapuriapua, siisteyttä ja turvallisuutta

4.2 Yhdessä alueen toimijoiden (yritykset, 3 sektori, koulu, poliisi ja asukkaat) kanssa käynnistetään erilaisia kampanjoita alueen siisteyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Toimenpiteet tavoitteeseen 5

5. Hyvinvointipisteen suunnittelussa haetaan näkökulmaa kuntalaisia osallistamalla, millainen matalan kynnyksen toimintamalli/ -rakenne vastaa kuntalaisten tarpeisiin.

5.1. Kehitetään ja mallinnetaan ratkaisukeskeistä matalan kynnyksen palveluohjausta. Erityishuomio paljon palveluita tarvitsevien palveluissa.

5.1.1 Kehitetään ja mallinnetaan kokemusasiantuntijuuden toimintamalli osaksi matalan kynnyksen palveluohjausta

5.2 Sote-alan henkilöstön kouluttaminen. Uusi inklusiivinen toimintamalli ja sen kehittäminen vaativat kaikkien siihen osallistuvien osaamisen ja ajattelutavan kehittämistä. Paljon palveluita tarvitsevien kohtaamiseen kouluttaudutaan ja kehitetään toimintamallia samanaikaisesti. Kokemusasiantuntijat yhdessä työntekijöiden kanssa kouluttautuvat inklusiivisen toimintamallin vaativaan osaamiseen.

Toimenpiteet tavoitteeseen 6

6.1 Kartoitetaan mahdollisuus perustaa kuntouttavan työtoiminnan piste kahvila- ja olohuonetoiminnan järjestämiseksi yhdessä Rajakyläyhdistys ry.:n ja Oulun kaupungin kanssa.

6.2 Kartoitetaan mahdollisuus perustaa osuuskunta, johon asukkaat voivat tulla jäseneksi. Osuuskunnan palvelutoiminnan painopiste on asukkaiden, erityisesti ikääntyvän väestön kotona tehtävä avustamistyö, kuten puutarha- ja lumityöt, siivous, kaupassakäynti ja saattoapu.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2017
Päättymispvm   31.7.2020
Rahoittajat  
ODL
Oulun kaupunki
DIAK
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
DIAK
ODL
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut, vastuullinen johtaja Oulun kaupungin osatoteutuksessa yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka ja projektityöntekijä (50%) Elisa Kittilä. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö on hankkeen päätoteuttaja. Projektipäällikkö on Tarja Siira 050-3125756, ODL.
Liitteet  
Logot    
  Oulu-logoESR-logoVipuvoimaa EU:staODL
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi