Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020  PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet:

• Alentaa rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään.
• Työvoiman saatavuuden turvaaminen.
• Osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuksien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen.
• Työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentäminen pitkällä aikavälillä.
• Työllisyyden edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena oli, että kokeilu voisi toimia myös laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena.
• Kokeilussa pyrittiin löytämään uusia Oulun alueella toimivia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja, joissa työllistymistä edistäviä palveluja suunniteltaessa otetaan nykyistä paremmin huomioon sekä työttömien työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:

2 854 864 € (86 % budjetoidusta, hyväksytty kustannusarvio 3 333 333 euroa). Tämän lisäksi saatiin bonusrahaa 49 880 €, johon saatiin 100 %:n tuki.

Rahoitus:

Päärahoittaja, TEM (73 %) 2 073 768 €

Oulun kaupunki (27 %) 781 096 €

Yhteensä 2 854 864 €

Projektin tulokset:

· Perustettiin työllisyyden kuntakokeilun myötä uusi kaupungin palvelupaikka, Oulun kaupungin työllisyyspalvelut, palvelemaan alueen työnhakija- ja työnantaja-asiakkaita.

· Palvelupaikka tarjosi pitkään töitä etsineille asiakkaille suunnattua palveluohjausta, toimialakohtaista työhönvalmennusta sekä kuntoutusohjausta ja se toimi matalan kynnyksen palvelupaikkana, johon asiakkaat pääsivät pääsääntöisesti jonottamatta. Oulussa kuntakokeilun ensisijaisena kohderyhmänä olivat yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet.

· Kokeilussa keskityttiin erityisesti palvelutarpeen arvioimisen ja asiakasohjauksen toimintamallin kehittämiseen sekä jatkotyöllistymisen mahdollistavaan asiakas- ja yritysyhteistyöhön. Kehittämistyö nivottiin aitoon asiakastyöhön ja asiakasohjauksen ympärille.

· Asiakastyössä panostettiin ns. aktiivivaiheen aikaiseen jatkotyöllistymisen ohjaukseen. Työnhakija-asiakkaille tarjottiin aktiivivaiheiden aikana (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ) työllistymistä edistävää yksilö- ja/tai ryhmämuotoista työhönvalmennusta ja työnhakua tukevaa työnhakuvalmennusta sekä kokeiltiin erilaisia aktivointia tukevia ryhmäpalveluita. Yritysyhteistyön kehittämisessä keskeistä oli työllisyyspalveluiden tunnetuksi tekeminen.

· Kehitettiin uusia toimintatapoja asiakastyön tueksi mm. asiakastyön edellyttämien työvälineiden ja käytänteiden luominen, sähköinen yhteydenottopyyntölomake työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille, sähköisten työtilojen kehittäminen työntekijöiden käyttöön, Palvelupaikkaohjurin kehittäminen työnhakija-asiakkaille omatoimiseen asiointipaikan selvittelyyn, asiakastyön seurantatietojen keräämiseen tarvittavien työkalujen suunnittelu ja toteutus sekä osallistuminen uuden työllisyyspalveluiden asiakastietojärjestelmän, Oulun kaupungin työllisyyden palvelurekisterin kehittämistyöhön.

· Pilotoitiin työhönvalmennuksen ja kuntoutusohjauksen sisältöjä osaksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä sekä osallistuttiin kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen mm. uusien kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ideointi ja työtoiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi suunniteltiin kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamista.

· Kehitettiin yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa ja etsittiin uusia vaihtoehtoja tukea välityömarkkinatoimijoita. Suunniteltiin ja toteutettiin valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena oli lisätä kolmannen sektorin työnantajien valmiuksia ohjata asiakkaita avoimille työmarkkinoille (Välityömarkkinatoimille vaikuttavuutta ja Työpaikkakoutsi -valmennukset).

· Osallistuttiin Tutor-koulutuksen edelleen kehittämiseen ja toteutukseen yhteistyössä kaupungin asiantuntijakouluttajien kanssa. Tuotettiin Tutorohjaajan matkaopas tukemaan tutorohjaajaa työssään.

· Pilotoitiin työllisyyspalveluiden ulottamista eri kaupunginosien hyvinvointipisteisiin.

· Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkuuteen tuli kuntakokeiluhankkeen aikana noin 1 700 asiakasta. Aktiiviasiakkaita oli noin 700-800 kerrallaan.Vuoden 2015 loppuun mennessä asiakkaista oli sijoittunut kuntouttavaan työtoimintaan 322, työkokeiluun 308, palkkatuettuun työhön 644, koulutukseen 246 ja avoimille työmarkkinoille 263.

Työllisyyden kuntakokeilun aikana kehitettiin kohderyhmille useita uusia työllistymistä tukevia palveluita, joita pilotoitiin hankkeen asiakasryhmien kanssa. Erilaisten pilotointien ja hankkeessa tehdyn kehittämistyön kautta onnistuttiin löytämään sellaisia palveluja ja toimintamalleja, jotka auttoivat työnhakija-asiakkaita työllistymään tai aktivoitumaan työmarkkinoille ja työnantajia löytämään tarpeisiinsa soveltuvaa työvoimaa.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Kuntakokeilussa aloitettua asiakaspalvelutyötä sekä siinä kehitettyjä hyviä käytäntöjä on jatkettu Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa sekä Seudullisessa Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Oulun lisäksi Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän, Iin ja Hailuodon kunnat. Tarkoituksena seudullisessa työskentelyssä on mm. kuntakokeilussa kehitettyjen hyvien toimintamallien laajentaminen koko työssäkäyntialueelle sekä varautuminen työllisyyden edistämistä koskevien palveluiden osalta tuleviin itsehallinto- ja sote-alueratkaisuihin.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2012
Päättymispvm   31.12.2015
Rahoittajat  
TEM
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Sanna Rautio-Väliheikki.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi