Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Pohjoinen ruoka ja matkailu
*
 
Hankkeen nimi   Pohjoinen ruoka ja matkailu
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Taustaa ja tavoitteet

Ruokakulttuurin kehittäminen maakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on pitkäjänteistä yhteistyötä. Myös yhteistyö kuntasektorin kanssa on välttämätöntä. Oululla on keskeinen asema koko maakunnan matkailun kehittämisessä.

Tavoitteena on muodostaa laadukkaita ruokamatkai-lutuotteita ja palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Verkoston kaikissa yrityksissä on tavoitteena korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen.

Hanke tunnistaa ja nostaa esille pohjoispohjalaista ruokaperinnettä ja -kulttuuria, muuta kulttuuria, maiseman ja luonnon arvoja sekä alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä. Yrityksiä valmennetaan suunnittelemaan ja yhteistyössä tuotteistamaan näistä teemoista uusia palveluja ja elämystuotteita.

Hankkeessa kehitetään pysyvää verkostoa maakunnan ruokamatkailun kehittämisen tueksi ja perustetaan elintarvike- ja ruokamatkailuyritysten yhteistyöelin, joka hallinnoi yhteisesti kehitettyä ruokamatkailumallia ja on sitoutunut jatkossa toimialan päämäärätietoiseen kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla.
http://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoinen-ruoka-matkailu/


Toimenpiteet

Pohjoinen ruoka ja matkailu -projektin toimenpiteet on suunnattu yrityksille ruokamatkailun tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi laaja-alaisesti eri toimialoilla ja aluetasoilla Pohjois-Pohjanmaalla. Toimenpiteillä edistetään yritysten tavoitteellista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Projektissa kootaan paikallisten teemojen ympärille yritysryhmiä, joissa testataan erilaisia toimintamalleja ja kehitetään yhteisesti tietovarantoa paikallisten ruokamatkailutoimialan tuotteiden ja palveluiden tuotekehityksen tueksi. Yritysryhmien tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä mm. verkostoitumiseen, yritystoiminnan hallintaan, ruo-kamatkailuun ja maiseman tuotteistamiseen liittyvistä teemoista. Yritykset osallistuvat koti- ja ulkomaille suuntautuville opintomatkoille.

Yhteistyöhön haetaan kaikkia ruokamatkailun kanssa tekemisissä olevia yrityksiä. Kohderyhmä ovat matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yritykset, alkutuottajat, jalostajat, käsityöalan yritykset, palvelualan yritykset jne. Tavoitteena on sitouttaa verkoston kehittämisyhteistyöhön Oulun alueelta 10 - 15 yritystä eri toimialoilta hankkeen aikana.


Odotettavissa olevat tulokset sekä hyödyt Oulun kaupungille

Projektin tuloksena ja hyötynä Oulun kaupungille Oulun ruokamatkailullinen imago vahvistuu. Tuloksena ovat myös parantuneet ja monipuolistuneet ruokamatkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut hankkeen toimenpiteisiin osallistuvissa yrityksissä, eri toimialojen yritysten tiivistynyt yhteistyö keskenään ja maakunnan yritysten kanssa.

ProAgria Oulu ry:n yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa hallinnoiman hankkeen konaiskustannusarvio on yhteensä 417171,20 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, EU-tuki 317051,11 €, kuntien rahoitus 16686,85 € ja yksityinen rahoitus 83434,24 €.

Kuntarahoitus Oulun kaupungilta on enintään 500 € vuonna 2016, 2000 € vuonna 2017 ja 2000 € vuonna 2018, yhteensä enintään 4500 € vuosina 2016-2018.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2016
Päättymispvm   31.10.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Muut kunnat
Toteuttajat  
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Oulu ry
Yhteyshenkilöt   Projektin yhteyshenkilö: Arja Keränen, yritysasiantuntija, Matkailu ja luovat alat, ProAgria ry. Yhteyshenkilöt Oukalla: Jyrki Kemppainen ja Samu Forsblom.
Liitteet  
Verkkosivut   Linkki  
   
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi