Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol
*
 
Hankkeen nimi   Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tausta ja tavoitteet

CircVol-hankkeen tavoitteena on toimijaekosysteemin kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien maamassojen hyödyntämiseksi. Kaupungeissa maamassojen tehokkaalla kierrättämisellä ja uudelleen hyödyntämisellä voidaan saada aikaiseksi huomattavia taloudellisia säästöjä ja toisaalta pienentää CO2 päästöjä merkittävästi. Yli 90 % jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja tehdasteollisuudesta (metsä-, metalli-, ja energia-) eli nämä suurivolyymiset massat tarvitsevat enenevässä määrin erityistä huomiota. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei ole riittävästi hyödynnetty liiketoiminnoissa, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo pitkälle kehittyneet.

Oulun seudulla suurivolyymisiä sivuvirtoja ja maamassoja syntyy mm. metsä- ja energiateollisuudessa, rakentamisessa sekä jätevesilaitosten toiminnan yhteydessä. Sivuvirtoja käsitellään tällä hetkellä osittain niiden syntypaikkojen läheisyydessä, esimerkiksi tuhkia rakeistetaan metsälannoitteeksi. Merkittävä osa teollisuuden sivuvirroista ja maamassoista joudutaan kuitenkin kuljettamaan pitkiäkin matkoja, koska Oulun lähialueella ei tällä hetkellä ole kierrätystoimintaan soveltuvia toiminta-alueita. Laadittujen selvitysten perusteella soveltuvimmaksi kiertotalousalueen sijoituspaikaksi on todettu Välimaan alue, joka kiertotaloustoimintaan soveltuvana toimintaympäristönä turvaisi Oulun seudulla muodostuvien volyymijakeiden käsittelyn pitkällä aikavälillä. Välimaan alue on yksi CircVol-hankkeessa kehitettävä alue.

Toimenpiteet

Koko hankkeen toimenpiteet toteutetaan kuudessa työpaketissa, joita ovat:

- TPK1: Koordinointi ja hankehallinta
- TPK2: Viestinä
- TPK3: Kansallisen biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimija- ekosysteemin kehittäminen
- TPK4: Toimijoiden osaamisen vahvistaminen
- TPK5: Suurivolyymisten massojen hyödyntämisen tehostaminen
- TPK6: Digitaaliset ratkaisut

Oulun kaupungin osuus hankkeessa keskittyy Välimaan kiertotalousalueen kehittämiseen. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Tavoitteena on, että Välimaalle muodostuu toiminta-alue resurssitehokkaita palveluja ja vähähiilisiä tuotteita tuottavalle yritystoiminnalle. Välimaan toimijaekosysteemin kehittämisessä käytetään yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmiä. Osaprojektissa selvitetään mm. Välimaan kiertotalousalueen toimijoiden yhteistyönä saavutettavaa laajempaa palvelutarjontaa sekä muita mahdollisia yhteistyömuotoja kuten yhteistarkkailu. Välimaan kiertotalousalueen vaikutusalueella asuvien ja toimivien tahojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään osana alueen kehitystä.

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Oulun ja Välimaan kiertotalousalueen toimijaekosysteemin (teollisuus, julkiset toimijat, asukkaat, yhdistykset, viranomaiset) kokoaminen
• Toimijaekosysteemin kehittäminen yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmiä käyttäen
• Välimaan kiertotalousalueen visuaalinen kuvaus toimijaekosysteemin käyttöön
• Verkostoitumistilaisuuksien (opit muilta alueilta ja ekosysteemin toimijoilta) ja työpajojen järjestäminen


Kustannukset ja rahoitus

Oulun kaupungin osaprojektin kustannukset (Alv. 0 %) ja rahoitussuunnitelma ovat:

Kustannukset 2018 2019 2020 yhteensä
Palkkakustannukset 10000 20000 18000 48000
Ostopalvelut 10000 20000 10000 40000
Flat rate 2400 4800 4320 11520
yhteensä 22400 44800 32320 99520

Rahoitussuunnitelma 2018 2019 2020 yhteensä
Oulun kaupunki 7392 14784 10666 32842
6Aika (EAKR+valtio) 15008 30016 21654 66678
yhteensä 22400 44800 32320 99520

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Uudenmaan liitto (EAKR + valtio)
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto
Kiertomaa Oy
Suomen ympäristökeskus
Geologian tutkimuskeskus
Turun Ammattikorkeakoulu
Helsingin kaupunki
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen liitto
Oulun ammattikorkeakoulu
Forum Virium Helsinki
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Venla Honkala, puh. 040 183 6026, etunimi.sukunimi@ouka.fi, Satu Pietola, puh. 040 620 2767, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  EAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi