Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kiviaineshuollon kehittämisen kokeiluhanke
*
 
Hankkeen nimi   Kiviaineshuollon kehittämisen kokeiluhanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Lähtökohdat

Oulun kaupunki on ollut vuodesta 2011 saakka osapuolena kaupunginjohtajien ilmastosopimuksessa (Covenant of Mayors for Climate), joka velvoittaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän sopimuksen luontevana jatkona kaupunki on sitoutunut vuonna 2015 julkaistuun uuteen Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Energy and Climate), jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä ja vähähiilisen kaupungin vision laatiminen 2050 laatiminen.

Tavoitteet: Kiertotalouden periaatteiden mukaisen suunnittelun ja rakentamisen edistäminen.

Tulokset:

Projektin tehtävät oli jaettu viiteen eri työpakettiin, joista saadut tulokset ovat:

Työpaketti 1: Ylijäämämaiden ja purkumateriaalin hyötykäytön koordinoimiseen kaupunkiorganisaatiossa tarvittaisiin massakoordinaattori, ylijäämämaiden vastaanoton hinnoittelulla kyetään ohjaamaan massoja hyötykäyttöön.

Työpaketti 2: Kaavoituksen perusselvityksiin tulee lisätä kiertotaloutta edistäviä selvityksiä ja massatasapainotarkastelua. Tätä edistettiin hankkeen pilottikohteena toimivan Tahkokankaan kaavamuutosprosessissa.

Työpaketti 3: Maarakentamisen tilastoinnin ja raportoinnin kehittämiseksi esitetään otettavaksi käyttöön mm. sähköinen siirtoasiakirja ja paikallinen tietoalusta.

Työpaketti 4: Kaupungin purkulupaprosessissa havaittiin useita kehittämiskohteita. Purkuluvan liitteiksi tulisi jatkossa edellyttää tarkempia selvityksiä materiaalin laadusta. Lisäksi tulisi vaatia hyväksytty purkusuunnitelma ja tarkka arvio purkumääristä.

Työpaketti 5: Lainsäädäntöä ja ohjeistuksia tulisi kehittää, jotta kiertotalouden tavoitteet voidaan huomioida paremmin kaikessa toiminnassa. Puhtaan maa-aineksen määrittelyä tulee selkeyttää ja kiertotaloustavoitteet tulee ottaa osaksi maankäytön suunnittelua jo yleiskaavavaiheessa.

Hyödyt: Projektin myötä Oulun kaupungilla on hyvät lähtökohdat kiertotalouden huomioimiseen maankäytön suunnittelussa ja osana rakentamista. Projektissa tunnistettiin kehitystyöhön tarvittavat jatkoaskeleet.

Hyvät käytännöt: Kiertotalousselvitykset tulevat tutuksi osana kaavoitusprosessia.

Tulevissa projekteissa huomioon otettavaksi: Projektin toteuttaminen voi viivästyä ulkopuolisen rahoittajan rahoituspäätöksen viivästyessä arvioidusta aikataulusta. Tämä on hyvä ottaa huomioon projektien toteuttamisaikatauluja suunniteltaessa.

Toteutuneet kustannukset: 99 965 €

Rahoitus: 44 825 € (ympäristöministeriö), 55 140 € (Oulun kaupunki)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2018
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
ympäristöministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, 044 703 2114, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi