Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla
*
 
Hankkeen nimi   NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Taustaa ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaalla on korkea nuorisotyöttömyys. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen, ongelmien kasaantuminen, huono-osaisuus ja syrjäytymisriski ovat todellisia etenkin nuorilla miehillä. Nuorilla on hyvinvointiin, elämänhallintaan ja yksinäisyyteen liittyviä ongelmia.

Liikunnan on todettu ehkäisevän passivoitumista ja syrjäytymistä, ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen vaikuttaa usein myönteisesti myös psyykkiseen hyvinvointiin. Haasteena kuitenkin on liikuntapalvelujen ja asiakkaiden kohtaaminen, sillä kynnys liikuntapalvelujen käyttöön voi olla liian suuri haastavassa elämäntilanteessa oleville.

Kokemusliikunnan toimintamallin avulla madalletaan kynnystä liikunnan aloittamiseen ja harrastamiseen. PoPLin ja ODL Liikuntaklinikan yhteisessä NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa on kartoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, toimijoiden osaamistarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. NOVA2-hanketta on valmisteltu NOVA-hankkeen tulosten pohjalta.

Tavoitteina on:

1. Vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla.
2. Luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä.
3. Tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Osatavoitteina on:

Käynnistää ja tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden (kunnat, seurat, yhdistykset) välillä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä ja nuorten ohjaamisessa aktivoivan ja mielekkään liikunnallisen tekemisen pariin.

Kehittää toimijoiden osaamista kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä. Yhdistää toimijoiden osaamisen kehittäminen käytännön ohjaustyöhön osallisuuden näkökulmasta.

Aktivoida nuoria liikunnan pariin käynnistämällä liikuntaetsivien toiminta ja tukea nuoria vapaaehtoisten liikuntakummien avulla.

Kehittää toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan saamiseksi pysyväksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa.

Jatkopoluttaa nuoria eteenpäin liikunnan avulla yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa. Sisällyttää nuorten tarpeista lähtevä kokemusliikunta vahvemmin mukaan työpajatoimintaan ja valmentavaan koulutukseen.

Toimenpiteet

1) Hankkeen käynnistämisvaihe

- Hanketyöntekijöiden rekrytointi, hankesuunnitelman tarkentaminen sekä kohderyhmän ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden kartoitus (esiselvityksen syventäminen)

2) Kokemusliikunnan koulutus: toimijoiden osaamisen kehittäminen kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä

- Koulutuksen suunnittelutyöpajat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorten tarpeet lähtökohtana, nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun.

- Toteutuksessa yhdistetään käytännön ohjaustyö ja osallisuusnäkökulma. Seurojen ja yhdistysten ohjaajat, kuntien liikunta-, nuoriso- ja työpajaohjaajat, vertaisohjaajat, kohderyhmän nuoret (työpajaryhmät) mukana. Mahdollisesti myös oppilaitokset, jolloin samalla kehitetään jatkopolkuja koulutukseen.

3) Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistäminen seuroissa ja yhdistyksissä yhteistyössä kunnan kanssa: ideakilpailu ja kokeiluprojektit

- Sovelletaan Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen KAAOS-toiminnan mallia.

4) Liikuntaetsivä- ja liikuntakummitoimintamallin kehittäminen, käynnistäminen ja koulutus

- Etsivien nuorisotyöntekijöiden jne. kouluttaminen kuntiin liikuntaetsiviksi

- Vapaaehtoiset liikuntakummit (vertaiset, seuratoimijat, aktiiviset seniorit) nuorten rinnalla kulkijoiksi ja linkiksi työpajojen, seurojen ja kuntien liikuntapalvelujen välille

5) Tiedottaminen ja hankkeen tulosten juurruttaminen

- Tiedotus ja viestintä koko hankkeen ajan

- Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuntafoorumi (seminaarit, työpajat) hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja levittämiseksi kuntien välillä

Oukan rooli hankkeessa
• Tuoda esille käytännössä havaittuja liikuntapalvelujen kehittämisen tarpeita
• Saada omaan liikuntapalveluprosessiinsa kehittämistukea ja -apua
• Osallistua keskusteluun ja verkostotyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan
• Toimia hankkeen ohjausryhmässä
• Hyödyntää hankkeessa tuotettavaa materiaalia, työkaluja ja koulutusta

Hankkeen avulla linkitetään toimenpiteitä olemassa olevaan toimintaan ja käytäntöihin. Kehittämistyön kautta kunnat voivat jatkossa säästää mm. nuorten syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hankkeen kautta pyritään mahdollistamaan myös matalan kynnyksen liikuntapalvelujen käynnistäminen ja kehittäminen kuntien ja seurojen yhteistyönä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2018
Päättymispvm   31.5.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
PoPLi - Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR+valtio)
Muut kunnat (Raahe, Pudasjärvi, Muhos, Ii)
ODL
Toteuttajat  
ODL
PoPLi - Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Oulun kaupunki
Muut kunnat (Raahe, Pudasjärvi, Muhos, Ii)
Yhteyshenkilöt   PoPLi - Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry: aluejohtaja Esko Hassinen, projektipäällikkö Tanja Löytynoja.
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka: projektikoordinaattori Miia Länsitie
Yhteyshenkilö Oukalla liikuntajohtaja Niina Epäilys.
Liitteet  
Nova2 -verkkosivut   Linkki  
Logot    
  ESR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi