Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Arki haltuun - yhteistyöllä Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   Arki haltuun - yhteistyöllä Oulussa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulu on lasten ja nuorten kaupunki. Vuoden 2017 lopussa 16-25 -vuotiaita nuoria oli 27.435. Oulu on myös muuttovoittoinen kaupunki, johon muuttaa vuosittain enemmän uutta väestöä kuin mitä poistuu. Oulun alueella lasten syntyvyys ei ole vähentynyt, kuten muualla Suomessa on tapahtunut. Oulu on myös opiskelukaupunki, johon tullaan opiskelemaan ja osa nuorista jää tänne valmistumisen jälkeen tai kun opinnot keskeytyvät. Osalla nuorista ongelmat kasaantuvat, ja he jäävät tai jättäytyvät kaikkien palveluiden ulkopuolelle.

PoPSTer-hankkeen (PoPSTer = Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto) raportin mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueella 17 - 24 -vuotiaasta vastaavanikäisestä väestöstä koulutuksen ulkopuolelle jää 6,8 % ja 18 - 24 -vuotiaasta työvoimasta nuorisotyöttömien osuus on 10,1 % (kasvu 1,4 %). Työmarkkinatuen kuntaosuudet jatkavat myös kasvuaan. Perustoimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien nuorten 18 - 24 -vuotiaiden osuus on edelleen lisääntyvä. Nuorten, 18 - 24 -vuotiaiden pienituloisuusaste (tulot alle 60 % väestön mediaanitulosta) vastaavanikäisestä väestöstä on 29,7 %, (kasvu 7,1 %).

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen työntekijät ovat Oulun ohjaamon (Byströmin nuorten palveluiden) työntekijöitä, mutta toimivat alueilla hyvinvointikeskuksissa sekä alueiden yhteistyöryhmissä. Hanketyöntekijät etsivät ja saattavat palveluiden piiriin ne nuoret, jotka ovat jääneet/jättäytyneet ulkopuolelle tai jotka ovat riskissä syrjäytyä. Toiminta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja moniammatillista sekä monialaista.

Nuoren arjen peruspilarit saatetaan kuntoon ensin, ennen kuin nuori voi ajatella kouluttautumista ja työllistymistä. Työntekijät ovat rinnalla kulkijoita. Työmuotoina ovat yksilöohjaus, ryhmäohjaus, digitaalinen ohjaus sekä rinnalla kulkeminen.

Palveluja kehitetään monialaisesti ja sitoutetaan eri toimijat, mukaan lukien kolmas sektori, toimimaan yhdessä asiakkaan hyväksi. Palveluja tuotetaan myös kaupungin reuna-alueille.

Samalla valmistaudutaan maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. Palveluiden ongelmakohtia tuodaan esille ja ratkaistaan yhteisvoimin, jotta asiakkaan horisontaaliset ja vertikaaliset palvelut toimivat.

Nuori saa tasalaatuista arjen hallintaa tukevaa palvelua asuinpaikasta riippumatta.

Oulun kaupunki on alueellisesti laaja, keskustasta reuna-alueille on parhaimmillaan yli 60 km. Reuna-alueilla on nuoria, joille oman elämäntilanteen, kulkuvaikeuksien tai muun syyn takia on vaikeaa hakea tarvitsemaansa palvelua. Hankkeen tavoitteena on löytää ja saattaa palveluiden piiriin eri kaupunginosissa palveluiden ulkopuolelle jääneitä tai jättäytyneitä nuoria sekä muita monialaista palvelua tarvitsevia nuoria. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä, verkostoa ja jalkautumista.

Palveluiden ulkopuolelle jääneet/jättäytyneet nuoret tavoitetaan ja saatetaan oman elämän osallisiksi. Nuoret löydetään, motivoidaan ja saatetaan tarvitsemiinsa palveluihin. Rinnalla kulkijan tuella nuori saavuttaa tavoitteidensa mukaisen arjen hallinnan tason sekä osallisuuden omaan elämäänsä. Nuoren peruselämänhallintaan kuuluvat asiat saadaan järjestykseen, mm. asuminen, vuorokausirytmi ja talous. Tarvittaessa aloitetaan asiakkaan tarpeen mukainen hoito- tai kuntoutusprosessi. Nuorta tuetaan osallisuudessa, ihmissuhteiden luomisessa sekä annetaan tukea kouluttautumisessa, työllistymisessä, kuten myös harrastuksiin kiinnittymisessä. Nuoret ovat mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutumisen arvioinnissa mm. kokemusasiantuntijoina.

Monialaisen yhteisen työn toteutuminen eri alueilla monialaisesti ja moniammatillisesti.

Oulun ohjaamolle on esitetty toiveita jalkautumisesta sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluetyöryhmiin ja yhteistyöhön sekä hyvinvointipalveluiden hyvinvointikeskuksiin. Jalkautumisella voidaan tarkoittaa kahta asiaa: byströmiläisen työotteen jalkauttamista (asiakaslähtöisyys, kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus, kunnioitus, matala kynnys ym.) tai konkreettista työntekijöiden jalkautumista. Hankkeen aikana vastataan näihin molempiin tasoihin ja luodaan toimivat käytännöt. Lisäksi kehitetään nuoren psykososiaalisia palveluja moniammatillisesti. Opiskeluhuollon kanssa yhteistyötä tiivistetään palveluiden saumattomassa integraatiossa kuten myös psykososiaalisten palveluiden tuottamisessa. Opiskeluhuolto kuntaan jäävänä psykososiaalisen tuen palveluntuottajana on merkittävässä roolissa palvelujen integraatiossa - ja tämä on asia, joka nuorten palvelujen - vertikaalisessa ja horisontaalisessa -monialaisessa kehittämiskokonaisuudessa tulee ottaa entistä vahvemmin huomioon.

Oulun ohjaamolla, alueiden palveluntuottajilla ja maakuntaan siirtyvillä palveluilla on toimivat käytännöt. Tavoitteena on myös valmistautua Oulun Ohjaamon maakuntaan siirtyvien ja kuntaan jäävien palveluiden yhdessä tuottamiseen asiakaslähtöisesti, huomioiden myös kolmannen sektorin toimijat sekä muut palveluntuottajat. Tämä edellyttää, että löydetään, tuodaan esille ja ratkaistaan käytännön ongelmat ja esteet toiminnassa eri hyvinvointikeskusten alueilla monialaisessa asiakaslähtöisessä yhteistyössä. Samalla verrataan eri alueiden monialaisen yhteistyön toimintatapoja ja jaetaan hyviä käytäntöjä, jotta tuotetaan myös maakuntauudistuksen jälkeen tasalaatuisia, alueen ominaispiirteet huomioivia, asiakaslähtöisiä monialaisia palveluja. Kuntiin jäävien ja maakuntaan siirtyvien palveluiden horisontaalinen ja vertikaalinen tuottaminen saumattomasti.

Hyödyt ja vaikutukset

• Palveluiden ulkopuolelle jääviä nuoria tavoitetaan ja tuetaan arjen perushallinnan kuntoon saattamisessa monialaisena yhteistyönä eri hyvinvointikeskusten alueella aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä Oulun Ohjaamon kanssa

• Nuoret saavat tarvitsemansa palvelun ja heidän tilanteensa kohenee. Nuorten ohjaus tapahtuu asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen toimintana, jossa mukana ovat asiakkaan tarpeen mukaiset toimijat.

• Putoamisvaarassa olevat nuoret huomioidaan jo opintojen aikana ja eri toimijoiden yhteistyöllä tuetaan heidän arjen toimintaansa, jotta myös kouluttautuminen on mahdollista.

• Luodaan pysyvä toimintamalli, jossa asiakkaan palvelut toimivat horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Malli toimii maakuntauudistuksen jälkeenkn ja on siirrettävissä myös muualla kuin Oulun alueella
toteutettavaksi.


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sosiaali- ja terveysministeriö
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Byström
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Jutta Pernu-Määttä.

Tiia Hautamäki 040 673 3256 (Tuira, Toppila)
Henna Kaveri 040 641 5927 (Kiiminki, Myllyoja, Yli-Ii, Ylikiiminki)
Tommi Lokka 040 579 1478 (Haukipudas, Rajakylä)
Heli Perätalo 050 599 0383 (Kontinkangas, Kaakkuri, Oulunsalo)
etunimi.sukunimi[at]ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  Oulu
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi