Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Elävä kuolema
*
 
Hankkeen nimi   Elävä kuolema
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Vakavasti sairaiden ja kuolevien psykososiaalisen tuen tarve on kirjattu yhdeksi painopistealueeksi OYS:n ERVA-alueen Palliatiivisen ja saattohoidon kehittämishankkeessa v. 2018-2019. Hankkeessa on mukana myös Oulun kaupunki ja kaupunginsairaala.

Lisäksi osastolta A2 osallistutaan valtakunnalliseen Opetus ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää sosiaali - ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusta ja osaamista.

Saattohoidossa on suuri merkitys vapaaehtoisilla ja kolmannen sektorin edustajilla, jotka toimivat osana laadukasta palvelukokonaisuutta.

Elävä kuolema -hankkeen avulla yhdistetään taiteen ja kulttuuriin saavutettavuutta uudessa ympäristössä asiakaskunnalle, jolla ei ole mahdollisuuksia itse osallistua taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Hankkeella vastataan uuden kulttuurilain 2§ tavoitteeseen edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen.

Hankkeessa huomioidaan kuolevan ihmisen henkinen tilanne ja helpotetaan sitä taiteen keinoin. Hankkeessa tehdään kuolema helpommin lähestyttävämmäksi ja vähemmän pelottavaksi, lisätään taiteilijoiden osaamista, tuodaan esille kuolemaan valmistautumiseen uudenlaisia elementtejä ja lähestymistapoja sairaala- sekä kotisairaalaympäristössä sekä tehdään vaiettu ja piilossa pidetty näkyvämmäksi taiteen avulla.

Hankkeen avulla lisätään saattohoitopotilaan sairaalaympäristön viihtyvyyttä, luodaan uusia toimintatapoja ja välineitä kuoleman käsittelemiseen osastolla ja yhteiskunnassa taiteen keinoin.

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito ja saattohoito on parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Toiminnan keskeinen ajatus on hoitaa elävää ihmistä eikä kuolevaa potilasta, toteuttaen hänen voimavarojansa tukevaa hoitotyötä. Tavoitteena on, että etenevästä sairaudesta huolimatta ihminen kykenee elä mään ihmisarvoista elämää kotona läheistensä kanssa tai sairaalahoidossa.

Hankkeen kohderyhmä on palliatiivisessa hoidossa, saattohoidossa olevat potilaat kaupunginsairaalan palliatiivisen ja saattohoidon osastolla A2 ja kotihoidossa sekä Hiirosenkodin ympärivuorokautisen hoidon asukkaita. Kotisaattohoidossa kuolevia on vuosittain keskimäärin 30, saattohoito-osastolla 250 ja ympärivuorokautisessa hoivahoidossa 100.

Toiminta

Taiteilija työskentelee kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla ja Hiirosenkodissa sekä suunnittelee yhdessä asiakkaiden kanssa taidetoimintaa ja luo oman taideteoksensa tuotoksissa. Asiakkaat ja henkilökunta osallistuvat hankkeen sisällön tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen omien voimavarojensa mukaisesti. Hankkeen toiminta koostuu kolmesta eri osasta:

1) Taide tilassa

Luodaan pysyvä taidekirjasto saattohoito-osaston huoneissa käytettäväksi. Sisällön suunnittelee ammattitaiteilija. Asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa teos huoneen seinälle. Toiminta tukee näin osallisuutta ja vaikuttaa ympäristöön.

2) Osallistava taidetoiminta

Muistosuhteen rakentaminen taidetoiminnan kautta, mukana asiakas, läheiset ja taiteilija. Henkilökohtaisia tapaamisia joissa käsitellään muistoja ja tulevaisuutta taiteen keinoin.

3) Taiteteoksen ulostulo

Erillinen kuolemaa käsittelevä taideteos/produktio laitoksen ulkopuolelle, jonka taiteilija/t työstävät osastolta saatujen kokemusten ja materiaalin pohjalta, esim. näyttely, novelli, tanssiteos. Yleisönä tavalliset oululaiset sekä kuolevien läheiset ja tukihenkilöt

Kulttuuriosuuskunta Ilme järjestää taiteilijatuotantohaun, jonka perusteella valitaan saattokotiin sopivat taiteilijat yhdessä henkilökunnan kanssa. Taiteilijalle/taiteilijoille järjestetään koulutusta ennen toiminnan aloittamista sekä riittävä työnohjaus hankkeen aikana. Hanketta koordinoidaan Kulttuuritalo Valveelta.

Tulokset

Palliatiivisessa hoidossa olevien ihmisten elämänlaatu paranee, taiteen saavutettavuus kasvaa. Saattohoidon osastolle syntyy arkeen juurtuvia taiteen kautta tuotettuja uusia toi mintamalleja ja -työtapoja. Toimintaympäristö muokkaantuu taiteen kautta viihtyisemmäksi ja uusia toimintapoja tukevaksi. Hankkeessa luodaan toiminnallinen yhteys kaupunginsairaalan ja kultturitalo Valveen välille. Hanke kehittää kulttuurimyönteistä ilmapiiriä, lisää tietoa ja tietoisuutta ja kokemuksia taiteen hyvinvointivaikutuksista. Taiteilijoiden ja hoitajien osaaminen kasvaa.

Välillisenä tuloksena yleinen kuolemaa liittyvä pelko vähenee. Keskustelu kuolemasta lisääntyy. Kun ihminen ymmärtää ja hyväksyy oman kuolevaisuutensa, hän kykenee elämään tätä päivää, tässä hetkessä ja sitä kautta koettu oma elämänlaatu ja koettu hyvinvointi paranee.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2019
Päättymispvm   1.4.2020
Rahoittajat  
TAIKE - Taiteen edistämiskeskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuriosuuskunta ILME
Yhteyshenkilöt   Riikka Kontio, riikkakontio (at) gmail.com, 050 490 5569
Liitteet  
Elävä kuolema -projektin verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi