Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

KARITA - Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla
*
 
Hankkeen nimi   KARITA - Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   KARITA-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. Ikäihmisten väestön osan kasvun myötä ja vähenevien työntekijämäärien vuoksi tarvitsemme uusia teknologisia ratkaisuja tukemaan ikäihmisten kotona asumista ja ehkäisemään raskaimpiin palveluihin siirtymistä. Oulun hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmassa on linjattu niin kutsutun välimuotoisen asumisen käyttöönotto. Välimuotoisen asumisen asiakkaiden turvallisuuden ja mahdollisimman itsenäisen elämisen tukemiseksi sekä asiakasmaksujen että palveluasumisen tuomien kustannusten hillitsemiseksi on välimuotoiseen asumiseen kytkettävä teknologiset ratkaisut osaksi asumista ja palveluja.Ikäihmiset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset tarvitsevat ohjausta, neuvontaa ja tukea teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa. Markkinoilla on jo useita teknologisia ratkaisuja kotona asumisen tukemiseen mutta tarvitaan tietoa käyttöönoton tarpeista, haasteista sekä teknologisten ratkaisujen turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta.Oulun väestössä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 61 prosenttia eli noin 8 200 henkilöä. Vuonna 2019 yli 75-vuotiaista kotona asui 91.5% ja vuodelle 2021 tavoitteena on, että 93% yli 75-vuotiaista asuisi kotona. Kotihoidon palvelujen peittävyyden tavoitteena on edelleen pysyä alle 15%. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.Tavoitteiden saavuttamiseksi ikäihmisten ympärivuorokautiseen palvelutarpeeseen vastataan laitoshoidon sijaan kotona asumista tukevilla palveluilla, tehostetulla kotihoidolla, välimuotoisella asumisella ja tehostetulla palveluasumisella. Lisäksi kotihoidon kysyntää hillitään muun muassa tehostamalla kotikuntoutusta, laajentamalla etäkotihoitoa ja lääkeautomaattien käyttöä, lääketieteellisen ja sairaanhoidollisen tuen viemisellä kotiin sekä kartoittamalla ja mahdollisesti ottamalla käyttöön uutta kotona asumista tukevaa teknologiaa sekä koko kaupungin yhteistyönä ja poikkitoiminnallisesti toteutettavat ennaltaehkäisevät ja toimintakykyä tukevat käytännöt ikäihmisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa. (Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2020).Hankkeen tavoitteetOulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ikäihmisten palveluissa on KARITA-hankkeen myötä tavoitteena löytää uusia tarvelähtöisiä ja vaikuttavia teknologisia ratkaisuja ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään iäkkään kuntalaisen terveyden ja toimintakyvyn heikentymistä sekä säännöllistä kotihoidon tarvetta. Tavoitteena on myös lisätä teknologisilla ratkaisuilla kotihoidon asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä tukea teknologisilla ratkaisuilla itsenäistä kuntoutumista. Lisäksi tavoitteena on löytää itsenäistä asumista tukevia teknologisia ratkaisuja kotona asuville asiakkaille ja niin kutsutun välimuotoisen asumisen asiakkaille. KARITA-hankkeessa on myös tavoitteena vahvistaa nykyistä teknologiatiimiä ja tunnistaa uusia ammattilaisrooleja tukemaan asiakasta ja ammattilaista teknologian käyttöönotossa ja käytössä. Samalla lisätään teknologisten ratkaisujen tietoutta, neuvontaa ja käyttöönottoa matalan kynnyksen showroomilla.Varsinaisena kohderyhmänä ovat kotiin tuotettavien palvelujen asiakkaat ja heidän omaisensa. Lisäksi kohderyhmänä ovat sote-alan työntekijöistä palvelutarpeen arviointia tekevät palveluohjaajat ja kotiin palveluja tuottavien palvelujen henkilökunta sekä heidän lähiesimiehet.ToimenpiteetKARITA-hankkeessa kartoitetaan tarpeet CoHeWe-mallin (Co-Created Health and Wellbeing) mukaisesti ikäihmisen terveyttä ja toimintakykyä tukeville teknologisille ratkaisulle niin kotona asuvien kuin Salonkartanon palvelukeskuksessa asuvien osalta. Näiden pohjalta muodostetaan haasteita yrityksille, joista ennalta luotujen kriteeristöjen avulla valitaan kokeiluun tarpeisiin parhaiten vastaavia ratkaisuja.Kokeilujen toteuttamisessa ja käytön arvioinnissa hyödynnetään digi-HTA-arviointeja yhteistyössä kansallisen HTA-koordinaatioyksikön kanssa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on valmistelemassa Smart and healthy at home (SHE) -hanketta, jonka kautta mahdollisesti olisi tulossa KARITA-hankkeeseen tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. KARITA-hankkeessa on myös tavoitteena testata muun muassa tekoälyä ennakoivan datatiedon keräämistä ja herätteiden luontia käytössä olevista teknologioista sekä lifecare-asiakastietojärjestelmään kirjattujen työntekijöiden kirjauksista asiakkaan terveydestä ja toimintakyvystä yhteistyössä GILLIE.AI:n kanssa.KARITA-hankkeessa on myös tavoitteena vahvistaa nykyistä ikäihmisten palveluiden teknologiatiimiä sekä luoda polku teknologian käyttöönotosta ja käytöstä osana ikäihmisten palveluja. Lisäksi luodaan soveltuvaan tilaan matalan kynnyksen showroom antamaan tietoa ja lisäämään teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa ikäihmisillä.Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristöissä Oulun ammattikorkeakoulu OAMK ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat avainasemassa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamisen lisäämisessä, osaamisen päivittämisessä ja ennakoinnissa, jotta uusista ratkaisuista saadaan paras mahdollinen hyöty asiakkaalle ja heidän perheilleen. Tällä on merkitystä myös henkilöstön työhyvinvoinnille ja työssä pysymiselle. Henkilöstön osaamisen kehittyminen vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn säilymistä, osallisuutta, turvallisuutta ja itsenäistä toimintaa. Monialaista ja -ammatillista työtä halutaan tehostaa yhteisen toimintakyky ymmärryksen ja käsitteistön kehittymistä tukevilla koulutusinterventioilla. LAB-ammattikorkeakoulu ja OAMK ovat kehittäneet simulaatioympäristön kotona tukevista teknologioista, mikä vahvistaa opiskelijoiden teknologia osaamista sekä asennetta uusia teknologisia ratkaisuja kohtaan sekä opetuksen ajantasaisuuden.KARITA-hankkeen aikana saadaan tietoa tekoälyn, robotiikan ja uusien tarvelähtöisten ja vaikuttavien teknologisten ratkaisujen käytöstä kotona asumisen palveluissa ja niin kutsutussa välimuotoisessa asumisessa mahdollisen hankinnan ja pysyvän käyttöönoton näkökulmasta. KARITA-hanke osaltaan tukee ikäihmisten palveluiden tavoitetta nostaa kotona asuvien ikäihmisten määrää 93 %:iin yli 75 vuotiaiden osalta. Uudet teknologiset ratkaisut tukevat ikääntyviä kuntalaisia turvallisessa, itsenäisessä ja aktiivisessa kotona asumisessa ja säännöllisten kotihoidon palveluiden aloitustarve myöhentyy ja KARITA-hanke tukee yli 75-vuotiaiden säännöllisen kotihoidon palveluiden peittävyyden pysymisessä 15 %:ssa vaikka kyseessä oleva ikäryhmä kasvaa myös hankkeen aikana. KARITA-hanke tulee selvittämään ikäihmisten palveluissa uusien ammattilaisroolien tarpeen, muun muassa teknologisten ratkaisujen tarpeiden keräämisessä, käyttöönoton neuvonnassa ja käytön ohjauksessa sekä vika- ja ongelmatilanteiden korjauksessa niin asiakkaan kuin muiden sosiaali- ja terveysammattilaisten tukena. Tämä osaltaan vaikuttaa muun muassa kotihoidon työntekijöiden työhyvinvoinnin paranemiseen. Lisäksi tulee käyttöön selkeä toimintamalli teknologisten ratkaisujen käytöstä osana ikäihmisten palveluja. Oulun kaupungilla on käytössä fyysinen matalan kynnyksen showroom.Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sosiaali- ja terveysministeriö
Muut hanketoteuttajat
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Eksote
LAB-ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
PPSHP:n kansallisen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: vanhustyön johtaja Mervi Koski
Projektin muut yhteyshenkilöt: Tarja Peltoniemi, Jaana Kokko, Oulun kaupunki
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi