Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TechArt
*
 
Hankkeen nimi   TechArt
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tausta

TechArt-projektin tarkoituksena on selvittää, rakentaa ja pilotoida teknologiaa ja kulttuuria yhdistävää ekosysteemiä.
Koronapandemia on muuttanut kulttuurin tuottamisen ja kuluttamisen tapoja nopeasti ja osin pysyvästi. Teknologiaa ja kulttuuria yhdistäviä kokeiluja on olemassa, mutta ne ovat yksittäisiä tuotteita tai palveluita. TechArt-projekti luo kokonaan uudenlaisen ekosysteemiajattelun, joka hyödyttää laajasti alueen yrityksiä, kulttuurialan toimijoita ja kuntia. Teknologia ei yksin pysty ratkaisemaan tarpeita, joissa ihmiset tarvitsevat sosiaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutteisuutta. TechArt-projekti rakentaa ekosysteemiä, jossa teknologiayritykset, taide-, luovien ja kulttuurialojen toimijat, kunnat ja eri sidosryhmät tki-kentältä tuovat taide- ja kulttuuri- ja teknologia-alan toimijoita ja sisältöjä yhteen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Oulu on ollut edelläkävijä korkean teknologian tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja alan startup -kentässä. Oulussa luotuja ja kehitettyjä teknologioita nähdään kuitenkin harvemmin esim. kaupunkikuvassa ja julkisissa tiloissa taiteessa ja kulttuurissa luodun sisällön kanssa. TechArt-projekti vahvistaa alueen merkitystä teknologiaa ja kulttuuria yhdistävässä

Projektin tavoitteet

TechArt -projektin ydintavoitteita on kaksi:
Ensimmäiseksi projekti luo konseptin teknologiaa ja kulttuuria yhdistävästä ekosysteemistä, jota alueen kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää. Ekosysteemi synnyttää uudenlaista teknologiaa, kulttuuria ja taidetta yhdistävää toimeliaisuutta. Tavoitteiden toteumista seurataan koko projektin toteutusalueen verkoston laajuudella ja ekosysteemiajattelun jalkautumisella näissä.
Toiseksi projekti etsii ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin, pilotoimalla ja kokeilemalla uusia teknologiaa ja kulttuuria yhdistäviä innovaatioita.

Yritysten yhteiskehittämisen kautta syntyy tuloksia kahden eri toimintamallin myötä:

1. Nopeilla kokeiluilla sitoutetaan alueen yritykset yhdistämään teknologiaa ja kulttuuria ja jakamaan ne digitaalisen alustan kautta osallistuneiden yritysten, kulttuuritoimijoiden ja alueen kuntien kanssa. Nopeiden kokeilujen tavoitteena ja hyötynä on ketterä testaaminen, millä toimintamalleilla on elinmahdollisuuksia liiketoiminnan kannalta.

2. Yhdessä isommassa pilotissa toteutetaan alusta loppuun asti kokonaisuus, joka ratkaisee alueen asukkailta, yrityksiltä tai kulttuuritoimijoilta nousevan haasteen. Projektissa toteutettavalla pilotilla ja nopeilla kokeiluilla rakennetaan ja testataan vuorovaikutteisia teknologiaan pohjautuvia kulttuurituotteita tai -palveluita. Pilotoinnilla ja nopeilla kokeiluilla laajennetaan ymmärrystä teknologiayritysten ansaintalogiikasta teknologian ja kulttuurin kentällä.

Projektin yleisenä tavoitteena on myös vastata koronapandemian tuomiin haasteisiin ja jälkeiseen aikaan kulttuurin kentällä kehittämällä kulttuurin tekemisen tapoja ja saavutettavuutta yleisöille digitaalisilla alustoilla. Edelleen yleisenä tavoitteena on niin teknologia- kuin kulttuurialan liiketoimintamahdollisuuksien, työllisyyden ja toimintakyvyn lisääminen, kulttuurin saavutettavuuden lisääminen myös harvaanasutuille alueille, alueiden elinvoiman kasvattaminen ja alueidentiteetin rakentaminen. Projektin tavoitteena on myös edistää vähähiilistä taloutta tuomalla kulttuuria tehtäväksi ja saavutettavaksi digitaalisin keinoin.

Toimenpiteet

TechArt-projekti koostuu kahdesta keskeisestä toiminnosta: TechArt City ja TechArt Arena.

1.TechArt City
TechArt City on kansainvälinen verkosto, jossa kaupungit ja alueet, teknologiayritykset, TKI -organisaatiot, luovat ja kulttuurialat sekä taiteen ammattilaiset kohtaavat ja jakavat tietoa. Keskeisenä teemana on ekosysteemiajattelu; miten kaupungit voivat kehittää alustan, joka synnyttää teknologiaa ja kulttuuria yhdistävää toimeliaisuutta. Projektin kautta vahvistetaan alueiden älykästä erikoistumista seuraavilla toteutettavilla toimenpiteillä;
-käynnistetään kansainvälinen osaajien verkosto
-kartoitetaan Euroopasta ja maailmalta parhaat teknologiaa ja taidetta yhdistävät vuorovaikutteiset sisällöt ja tilakonseptit
-selvitetään millaista osaamispääomaa tarvitaan ekosysteemin luomiseksi
-selvitetään millaisella organisaatiorakenteella ekosysteemiä voidaan kehittää
-selvitetään tilojen varustelun osalta valmiudet ja kaupunkikuvalliset vaatimukset (minkälaista teknologiaa voidaan sijoittaa julkisille paikoille ml. turvallisuusnäkökulma, valo- ja äänisaaste)
-webinaarit, seminaarit, asiantuntijavierailut
-opitaan jo olemassa olevista konsepteista. Esim. vastaavaa ekosysteemityötä on kehitetty BusinessOulun Proptech –ekosysteemin kehittämisessä. Vastaavaa toimintamallia voidaan hyödyntää osana TechArt – ekosysteemin ratkaisujen osalta.

2.TechArt Arena
TechArt Arena on tuote- ja palvelukehityksen ytimessä. Siinä keskitytään uusien innovaatioiden pilotointiin ja testaukseen asiakkailla. Huomio on teknologiaa ja kulttuuria yhdistävissä vuorovaikutteisissa kokeiluissa. Projektin aikana toteutetaan alusta loppuun asti yksi isompi pilottikokonaisuus yhteistyössä alueella toimivien teknologiayritysten, TKI-organisaatioiden, luovan talouden, kulttuurialan ja taiteen tekijöiden kanssa. Alueen teknologiayritykset pääsevät toteuttamaan pilotin avoimen hakuprosessin pohjalta, näin yritykset voidaan vahvemmin sitouttaa pilottiin. Pilotin tuloksena syntyy tuote- tai palveluinnovaatio, josta tulee näkyvä osa kaupungin rakennettua ympäristöä tai sisätiloja kaikille koettavaksi ja nähtäväksi. Toteutettava innovaatio on myös kiinteä osa kaupunkikehitystä. Palvelumuotoilulla on keskeinen rooli teknologiainnovaatioiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä.
Isomman pilotin lisäksi TechArt Arena -toiminnossa toteutetaan useampia pienempiä ns. nopeita kokeiluja teknologian ja kulttuurisisältöjen yhdistämiseksi. Nopeat kokeilut on 6aika-projektiissa todettu erinomainen tapa saada startupyrityksiä alustoille kehittämään tuotteita, sovelluksia ja palveluita. Nopeisiin kokeiluihin valitaan yritykset kilpailutuksen kautta (avoin hakuprosessi). Tällöin kaikilla kunkin nopeiden kokeilujen erikseen määritellyt kriteetit täyttävillä yrityksillä on tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan, päästä kehittämään ja testaamaan tuotteitaan yhdessä kulttuuritoimijoiden, kunnan ja kuntalaisten kanssa. Kulttuurisisältöjen vahvistamiseksi TechArt Arenaan haetaan avoimella haulla kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita, joiden tehtävänä on rakentaa ohjelmalinja, jossa sekä nopeiden kokeiluiden että isomman pilotin teknologioiden ympärille syntyy kiinnostavaa sisältöä, joka tuo TechArt –projektissa toteutettuja kokonaisuuksia paremmin näkyville.
TechArt Arenassa projekti tekee tiivistä yhteistyötä mm. Oulun Ammattikorkeakoulun tekniikan ja kulttuurialan yksiköiden kanssa.

Viestinnän työpaketti
Viestinnän työpaketti läpileikkaa TechArt City ja TechArt Arena -toiminnot. TechArt -projektin aikana rakennetaan siis uusia innovatiivisia teknologiaa ja kulttuurisisältöjä yhdistäviä toimintamalleja, joille viestinnän työpaketissa haetaan näkyvyyttä. Viestinnän työpaketin kautta lisätään teknologiayritysten ja kulttuurisisältöjä tuottavien toimijoiden näkyvyyttä ja rakennetaan ekosysteemitoimjoiden osaajapankki. Tämän toimintamallin kautta rakennetaan tarvittavia viestintäratkaisuja, joilla TechArt -projekti voi tuoda paremmin alueen erikoisosaamista ja osaajia näkyville. Viestinnän työpaketin kautta tuotetaan teknologiayrityksiä ja kulttuurisisältöjä esille tuovia nostoja, joilla korostetaan alueen erityisosaamista ja näkyvyyttä.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   31.12.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja Piia Rantala-Korhonen
Projektipäällikkö Olli Rantala
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi