Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Yhdistämö
*
 
Hankkeen nimi   Yhdistämö
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet

Yhdistämö-hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointialusta -toimintamalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osallisuuden ja työ -ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi. Hyvinvointialusta-toimintamallissa alueellinen palvelukokonaisuus rakennetaan kohderyhmänuorten ja toimijoiden (julkinen, kolmas sektori, seurakunta, yksityinen) yhteistyönä aiempaa tietoa ja kehitettyjä toimintamalleja hyödyntäen. Tavoitteena on tiivistää asiakaslähtöisesti eri toimijoiden yhteistyötä sekä parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua ja saavutettavuutta. Palveluiden haasteena on mm. että asiakkaat eivät löydä palveluita eivätkä palveluntarjoajat asiakkaita. Etsivälle ja jalkautuvalle ohjaukselle sekä rinnalla kulkijuudelle on kasvava tarve.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oululaiset työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat tai pidempään työtä hakeneet sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret aikuiset (18-35 vuotiaat). Painotuksena ovat erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä tiivistä palvelukoordinaatiosta.

Välillisenä kohderyhmänä ovat asiakaskohderyhmän parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimijat, muut julkiset toimijat sekä järjestöjen työntekijät. Hankkeessa kootaan yhteen alueen toimijat, haetaan ja analysoidaan alueen asukkaille soveltuvat toimintamallit sekä valitaan yhdessä toimijoiden (työntekijät ja asiakkaat) kanssa kokeiluihin soveltuvat menetelmät yhteisissä työpajoissa.

Hankkeessa järjestetään ja arvioidaan alueellisia kokeiluja sekä toimenpiteiden vaikutuksia kehittävän arvioinnin menetelmällä. Hankkeessa otetaan käyttöön syntynyt malli nuoren voimavara- ja ratkaisukeskeisestä sosiaalisesta.

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Pilottialustojen valinta

• Valitaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa 2 3 pilottialustaa Oulun alueella. Yhtenä pilottialueena toimii ODL:n kantakorttelin alue, jossa jo itsessään on potentiaalia tavoittaa kohderyhmään kuuluvia. Oulun kaupunki nimeää kaksi muuta pilottialustaa

Työpaketti 2: Yksilöllisten ja yhteisöllisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen

• Kootaan yhteen alueiden järjestöjen, seurakuntien, viranomaisten ja julkisen palvelujärjestelmän toimijat. Heidän kanssaan haetaan ja analysoidaan alueen asiakkaille (avoin data, kokemustieto, aiemmin kehitetty tieto ja toimintamallit) soveltuvat toimintamallit ja valitaan yhdessä toimijoiden (työntekijät ja asiakkaat) kokeiluihin soveltuvat menetelmät yhteisissä työpajoissa.

• Rakennetaan asiakaslähtöinen kynnyksetön palvelukokonaisuus palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Ideana on, että asiakas tuo oman kokemustietonsa ja työntekijä kokemus ja asiantuntijatiedon. Palvelukokonaisuus tarjoaa mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään yhteiskunnan eri toiminta alueilta. Asiakkaan kanssa löydetään tulevaisuuteen suuntautuvia yhteisiä ratkaisuja.

• Järjestetään ja arvioidaan kokeiluja ( interventiotyyppiset vertaisryhmätoiminnot ja yksilöohjaus). Arvioidaan

toimenpiteiden vaikutuksia kehittävän arvioinnin menetelmällä

Työpaketti 3: Nuoren minäidentiteetin ja toimijuuden vahvistuminen

• Hankkeessa otetaan käyttöön syntynyt malli nuoren voimavara- ja ratkaisukeskeisestä sosiaalisesta kuntoutuksesta, jonka tavoitteena ja päämääränä on nuoren minä identiteetti, sen löytyminen ja prosessi kohti eheyttä. Prosessi kestää noin 1 vuoden. Syntynyttä käytäntöä nuoren sosiaalisesta kuntoutuksesta arvioidaan ja mallia kehitetään palautteen mukaisesti . Nuoren tilanteen muutosta arvioidaan 3x10d mittarin lisäksi nuoren itsensä pitämällä portfoliolla. Nuori ohjataan portfolion tekemiseen ja hän kuvaa portfoliossaan sosiaalisen kuntoutuksensa sisällön ja tuloksen. Portfolion “omistaa ” nuori itse ja hän voi käyttää sitä “näytteenä” tulevaisuudessaan

Työpaketti 4: Tiedottaminen ja tulosten levittäminen.

• Tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Tarkastelu vaikutuksista tehdään yksilö- ja toimijatasolla. Yksilötasolla otetaan käyttöön 3X10D elämäntilannemittari. Mittaria hyödynnetään tehdyn työn vaikutusten arvioinnissa ja muutosten näkyväksi tekemisessä. Toimijatasolla benchmarkataan alueiden kesken toteutetut kokeilut

Työpaketti 5: Koulutus asiantuntijuuden syventämiseksi.

Hankkeen aikana järjestetään koulutusta nuorten aikuisten parissa työskenteleville sosiaalisesta kuntoutuksesta ja voimavara ja ratkaisukeskeisestä työotteesta. Työtavassa asiakas on toimija ja oman elämänsä asiantuntija. Koulutukset ovat kestoltaan 4 6 tuntia, ja niitä toteutetaan neljän kerran prosessina. Koulutusten välissä on erilaisia oman osaamisen kehittämiseen liittyviä oppimistehtäviä, joita käsitellään tapaamisissa.

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeeseen osallistuneiden nuorten identiteetti ja pärjäävyys ovat löytyneet ja vahvistuneet ja nuori on kiinnittynyt omaan elämäänsä. Nuorten osallisuuden kokemukset, toimintakyky ja elämänhallinta ovat vahvistuneet.

Pitkän aikavälin vaikutuksina on vähennetty hankkeen kohderyhmään kuuluvien sosiaali ja terveysmenoja sekä raskaiden palveluiden tarvetta ennaltaehkäiseviä palveluita ja palveluohjausta kehittämällä. Myös kohderyhmänuorten koulutukseen pääsyedellytykset ja työllistymisvalmiudet ovat parantuneet.

-On tuotettu osallistuva toimintamalli asiakas ja aluelähtöisten palveluiden kehittämiseen, joka muovautuu ja kykenee vastaamaan ketterästi ja vaikuttavasti asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin. Toimintamallissa kehittyvällä hyvinvointialustalla julkisen palvelujärjestelmän, järjestöjen ja asukastoiminnan sekä oppilaitosten tekemä työ yhdistyvät yhteiseksi, vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi palvelukokonaisuudeksi. Innovatiivisilla toimintatavoilla haetaan ratkaisuja haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten tukemiseksi kohti toimijuutta ja yhteiskuntaosallisuutta

-On tuotettu uutta tietoa ja osaamista kohderyhmän sosiaaliseen kuntouttamiseen ja tulevaisuuden polkujen rakentamiseen.

- Hankkeen tulokset ja ohjausmallit koostetaan raportiksi ja esitetään ammatillista foorumeissa ja julkaisuissa sekä somekanavissa, jotta tulokset leviävät laaja alaisesti myös muiden nuorten parissa työskentelevien hyödynnettäväksi

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   3.8.2020
Päättymispvm   30.4.2023
Rahoittajat  
Toteuttajat  
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Yhteyshenkilöt   Jaana Ukonaho, ODL, sähköposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi
Anneli Koistinen, Oulun kaupunki, sähköposti: anneli.koistinen(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi