Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nainen 45+ Voimaantuneena kohti työtä
*
 
Hankkeen nimi   Nainen 45+ Voimaantuneena kohti työtä
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet

Työttömyys heikentää terveydentilaa. Työttömät voivat huonommin ja heillä on enemmän terveysriskejä. Yli 45-vuotiaista reilulla kahdellakymmenellä prosentilla on heikko työkyky. Keski-ikäisillä naisilla on erityishaasteita elintavoissa. Lisäksi terveys ja elintavat lisäävät työttömyysriskiä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata, arvioida ja levittää elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja sitä kautta työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Kohderyhmään kuuluville työttömille 45-64 -vuotiaille naisille järjestetään elintapaohjausta ryhmä- ja yksilömuotoisesti erityisesti naisten elämään vaikuttavien kuormitustekijöiden näkökulmasta. Ohjauksessa hyödynnetään luontoelementtiä sekä jo olemassa olevia Oulun kaupungin elintapaohjausryhmiä ja -palveluita.

Ohjauksen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia ja jaksamista parantamalla unen laatua ja määrää, lisäämällä liikkumista sekä parantamalla ruokavalion laatua. Samalla edistetään muita terveyttä edistäviä elintapoja, kuten tupakoimattomuutta ja päihteettömyyttä. Ryhmätoiminnalla edistetään naisten sosiaalista verkostoa ja hyvinvointia.

Palveluiden tasa-arvoista saatavuutta edistetään erityisesti etäohjausta kehittämällä. Kohderyhmän kokemusten sekä objektiivisten mittausten perusteella ohjausmalleja kehitetään edelleen ja kehitettyä mallia testataan kohderyhmään kuuluvilla naisilla.

Hankkeen päätavoitteena on

- kehittää, testata, arvioida ja levittää uudenlainen elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja sitä kautta työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Toiminnan tavoitteena on

- Edistää yli 45-vuotiaiden työttömien naisten elintapoja, terveyttä ja elämäntyytyväisyyttä

- Lisätä yli 45-vuotiaiden työttömien naisten jaksamista, vireyttä ja pystyvyyttä sekä osallisuutta

- Edistää yli 45-vuotiaiden työttömien naisten työllistymisen edellytyksiä

- Kehittää ja jalkauttaa työttömien yli 45-vuotiaden naisten hyvinvointilähtöinen elintapaohjausmalli

Toimenpiteet

1.Kehitetään toimintamalli, jolla edistetään työttömien ja osatyökykyisten keski- ikäisten naisten työkykyisyyttä, hyvinvointia ja elintapoja

• Hyvinvointitarkastuksia (lääkärintarkastus, Energiatestit, kuntotestit, unen ja palautumisen seurantatestit)

• Ryhmätoimintaa (uniryhmä, liikuntaryhmiä, stressinpoistoryhmä, painonhallintaryhmä, syö hyvin ryhmä)

• Luentoja ja pienryhmätyöskentelyä (motivaation vahvistaminen, kuntosalille tutustumista, vaihdevuodet ja elintavat, lihaskunnon vahvistaminen)

• Yksilöohjausta (ravitsemus-, liikunta- ja uniohjausta)

Toimenpiteitä toteutetaan esim. verkkokoulutuksina ja etäohjauksina.

Luontoympäristöä hyödynnetään toimenpiteissä.

Hyödynnetään Oukan olemassa olevia liikuntapalveluita.

2. Pilotoidaan malli

Tunnistetaan ja löydetään naiset, jotka hyötyvät toiminnasta

• TE toimistot, työttömien terveystarkastukset, asukasyhdistykset, muut työttömille suunnatut hankkeet

Käynnistetään ryhmä- ja yksilötoiminta

• Syksyllä 2020 rakennetaan verkosto ja kehitetään toimintamalli

• Alkuvuodesta 2021 toimintaan mukaan 50 naista

• Vuonna 2022 toimintaan mukaan 150 naista osa verkkokoulutuksena

• Mallia pilotoidaan kaupunkialueella sekä maaseutuvaltaisessa kaupunginosassa, Ylikiimingissä.

3. Juurruttaminen ja levittäminen

• Vaikuttavuuden arviointi

• Kyselyt, haastattelut, objektiivinen unen, palautumisen, fyysisen aktiivisuuden ym. mittaus

• Mallin jalkauttaminen ja levittäminen paikallisesti ja valtakunnallisesti

• Hankkeen toimenpiteitä voi hyödyntää verkkokoulutuksena/ käsikirjana koko Suomessa

Odotettavissa olevat tulokset

Hyvinvointikartoituksia tehdään yhteensä 200 naiselle. Kukin kartoitus voi sisältää useita hyvinvointimittauksia, esim. unen, kunnon, ravitsemuksen ja kehon koostumuksen mittauksia.

Elintaparyhmiä järjestetään 15 kpl. Kuhunkin ryhmään osallistuu n. 5-10 naista ja kukin ryhmä kokoontuu 3-6 kertaa.

Yksilöohjausta järjestetään 150 naiselle 1-3 käyntiä/ henkilö.

Käynnit voivat olla kuntosalikäyntejä tai yksilötapaamisia esim. ravitsemus- tai liikunta-asiantuntijalla tai lääkärillä.

Luentoja/ webinaareja järjestetään 10 kpl.

Toimintakäsikirja elintapaohjauksen järjestäjille.

Ohjausmateriaali elintapaohjauksen järjestäjille.

Raportti toimintamallin vaikuttavuudesta ja kokemuksista.

Lyhyen aikavälin vaikutukset:

Hankkeeseen osallistuneiden naisten työllistymisen edellytykset paranevat. Naisten koettu fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi paranevat. Elintavat, terveys ja elämäntyytyväisyys kohenevat, jaksaminen, vireys ja pystyvyyden kokemukset lisääntyvät. Työttömien naisten sekä työttömiä ohjaavan henkilöstön tietoisuus olemassa olevista liikunta- ja hyvinvointipalveluista lisääntyy ja palveluiden käyttö kasvaa. Ymmärrys elintapojen merkityksestä työllistymisen edistämisessä lisääntyy. Hankkeen toimintoihin osallistuneiden työ- ja toimintakyky (hyvinvointi) lisääntyy keskimäärin yhdellä yksiköllä (0-10).

Pitkän aikavälin vaikutukset:

Työttömien naisten elintapaohjauksen toimintamallia hyödynnetään työttömien elintapaohjauksessa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Palveluiden tasa-arvoinen saatavuus paranee.

Kohderyhmän työllistyminen paranee.

Hankkeen tuloksena osallistuvien naisten hyvinvointi ja toimintakyky paranevat siten, että voimavarat omasta hyvinvoinnista, terveydestä, työ- ja toimintakyvystä sekä osaamisen kehittämisestä lisääntyvät ja työllistymismahdollisuudet paranevat. Hankkeen tuotoksena syntyy työttömien naisten elintapaohjauksen malli sekä raportti elintapaohjauksen vaikuttavuudesta naisten vireystilaan, koettuun ja mitattuun hyvinvointiin ja terveysmittareihin sekä työllistymiseen.

Elintapaohjusmallin paikallista ja valtakunnallista käyttöönottoa tuetaan hankkeen aikana.

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.9.2020
Päättymispvm   31.8.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Yhteyshenkilöt   Kaisu Kaikkonen, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)odl.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi