Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hand in hand
*
 
Hankkeen nimi   Hand in hand
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa
Vankien läheiset ovat ryhmä, joka jää täysin ilman kohdennettua matalankynnyksen vertaistuellista apua ja tukea alueellamme. Vankeus ja sen seuraukset koskettavat aina vangitun itsensä lisäksi myös hänen lähipiiriään. Henkilön joutuessa vankilaan, tilanne kuormittaa aina myös läheisiä. Läheiset kokevat mm. häpeää, surua, vihaa, pelkoa, ahdistusta ja masennusta. Nämä ilmenevät esimerkiksi tunne-elämän häiriöinä, eristäytymisenä ja ulkopuolisuuden tunteena. Läheiset jäävät näiden tunteiden ja ongelmien kanssa täysin yksin, koska vertaisuuteen perustuvaa kokonaisvaltaista apua ei ole tarjolla. Ongelmien kasaantuessa läheinen uupuu ja jättäytyy lopulta tai toisinaan jo heti alussa kokonaan pois työn tai opiskelun parista. On myös tavallista, että häpeä ja läheisen kantama leima johtaa siihen, että läheinen vetäytyy täysin sosiaalisista suhteistaan. Harva vangin läheinen hakeutuu itse palvelujärjestelmän avun piiriin (sosiaali-, lastensuojelu-, terveys- tai mielenterveyspalvelut). Hankkeella on suuri ennaltaehkäisevä merkitys ohjatessaan asiakkaita palvelujärjestelmän palveluiden piiriin. Hätä ja huoli on läheisillä suuri ja asioiden kasaantuessa huono-osaisuus ja syrjäytyminen sekä syrjintä kasvavat. Hankkeen asiakasryhmä tarvitsee tuekseen erityistoimia, joilla mm. tuetaan heidän eheytymistään ja palaamista työelämään tai koulutuksen pariin, haastavasta tilanteestaan huolimatta.

Hankkeen kohderyhmä ovat lainrikkoja- ja päihdetaustaisten, vankien ja avoseuraamusta suorittavien henkilöiden läheiset. Läheisverkosto käsittää kokonaisia perheitä, lapsia, vanhempia, isovanhempia, sisaruksia, puolisoita, puolisoiden vanhemmat ja lapset sekä muut läheisverkoston henkilöt.
Oulun seudulle vapautuu vuosittain noin 350 vankia. Yhden vangin tilanne koskettaa vähintään kymmentä muuta henkilöä. Oulussa se tarkoittaa vuosittain noin 260 lasta, 300 puolisoa, 700 vanhempaa, 700 sisarusta ja muuta läheisverkostoa ainakin 1400 henkilöä.
Tavoitteet
-Läheisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen.
-Kohderyhmän epätasa-arvon, syrjinnän ja leimaamisen vähentäminen sekä yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantaminen.
-Kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen /parantaminen, työelämään/opintoihin hakeutumisen tukeminen
-Vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukeminen
-Varhainen/ennaltaehkäisevä puuttuminen arjen ongelmiin kriisiytyneissä tilanteissa = köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy : taloudellinen, sosiaalinen ja terveydellinen tilanne -Julkisen palvelujärjestelmän täydentäminen silloin, kun palveluntarvetta ei vielä ole ehditty arvioida tai palveluita saada käyntiin.
-Yksilön ja yleisen turvallisuuden lisääminen = vangin vahva ja hyvinvoiva läheisverkosto ehkäisee uusintarikollisuutta ja päihteiden käyttöä, jolla on suora vaikutus mm. alueelliseen ja yleiseen turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
-Tietoisuuden lisääminen kohderyhmämme erityisyydestä ja tarpeista palvelujärjestelmässä.
Tavoitteiden toteutumista mitataan hankkeelle tehtävällä vaikuttavuuskyselyllä. Kyselyllä pystytään todentamaan asiakkaan oma kokemus tarjotun avun hyödyistä ja oikeasta kohdentumisesta. Asiakkaille tehdään alkukartoitus, välikartoitus sekä loppukartoitus. Näiden lomakkeiden avulla nähdään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehityksen kunkin asiakkaan kohdalla. Hanke voi käyttää myös mittaamiseen kyky-viisaria. Vaikuttavuuskyselyjä tehdään myös yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.


Toimenpiteet
Hankkeessa ei tehdä lakisääteistä lastensuojelu- tai perhetyötä, vaan toimia varhaisena apuna haastavassa ja yllättävässä tilanteessa julkista palvelujärjestelmää täydentävänä tukitoimena. Kyseessä on vertaisuuteen sekä matalankynnyksen toimintaan painottuva hanke.
Toimenpiteet suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi puolison tuen tarve on erilaista kuin vangitun sisaruksen tai vanhempien.
Toimenpiteitä ovat:
-Vertaistukiryhmät, 2 x kuukaudessa
-Yksilötapaamiset
-Palveluohjaus, lomakkeiden täyttöapu, virastoasioinnin tukikäynnit = yksilöllisesti
-Ajantasaisen ja oikean tiedon välittäminen kohderyhmälle ja heidän kanssaan työskenteleville tahoille
-Asiakkaiden tukeminen ja kannustaminen hakeutumaan takaisin opiskelemaan ja/tai töihin, kun asiakkaan tilanteet ja arjenhallinta saadaan kuntoon
-Tukihenkilötoiminta tapaamisiin vankilassa, asiakkaan pyynnöstä
-Saattaminen/osallistuminen perhetapaamisiin vankiloissa, tarvittaessa
-Kotiin annettavaa apua, esimerkiksi lasten kuljetus harrastuksiin, yksilöllisesti, asiakkaan tarpeesta lähtien
-Läheisleirit kerran vuodessa.
-Asiakkaiden sitouttaminen hankkeen toimintaan ja toimenpiteisiin
-Uusien toimintatapojen kehittämistä tarvelähtöisesti.
Hankkeen asiakkaat ovat omien tarpeidensa asiantuntijoita ja he voivat auttaa parempien palvelujen ja toimintatapojen kehittämisessä juuri tälle haasteelliselle asiakasryhmälle
Odotettavissa olevat tulokset
Hankkeen työllä tullaan vaikuttamaan suoraan asiakkaiden hyvinvoinnin, työ-ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Asiakkaiden osallisuuden kokemus lisääntyy, kun he löytävät paikan ja ihmiset, jotka hyväksyvät heidät. Kriisiytyneen tilanteen ensiavulla perheen toimintakyvyn on mahdollisuus säilyä ja parantua, ja syrjäytymiseen johtava kierre saadaan katkaistua.
Lyhyen aikavälin tuloksia:
Hankkeella on mahdollisuus auttaa asiakkaita silloin, kun palveluntarvetta ei ole ehditty arvioida tai palveluita saada käyntiin. Hankkeella on mahdollisuus reagoida perheen tai yksilön kriisiytyneeseen elämäntilanteeseen välittömästi ja näin ennaltaehkäistä ongelmien kasaantuminen ja tilanteen eskaloituminen. Tällaisella toiminnalla ja reagointinopeudella saadaan mahdollisesti lyhyelläkin aikavälillä läheisten tilanne normalisoitumaan ja vaikutuksia näkyviksi. Varhaisella kriisiin puuttumisella kyetään vaikuttamaan siihen, että mahdolliset stressistä aiheutuvat työ- ja opintojen poissaolot estetään tai vältetään niiden pitkittyminen.
Hankkeen toimenpiteiden avulla voidaan vahvistaa läheisten osallisuudentunnetta, kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa omiin asioihin ja varmuutta siitä, että ei ole ongelmiensa kanssa yksin. Vertaistuen merkitys korostuu kaikessa Kris:n toiminnassa ja tulevassa hankkeessa on ensiarvoisen tärkeää ohjata jokainen läheinen omaan, hänelle soveltuvaan vertaistukiryhmään.

Pitkän aikavälin tuloksia:
Läheisten syrjäytyminen vähenee, osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.
Hankkeen työllä on erityistä merkitystä läheisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon/palauttamiseen. Mikäli läheinen on joutunut jättäytymään pois työn tai opiskelun parista, hankkeen avun turvin hän kykenee palamaan takaisin niihin.
Vanhemmuuden/läheissuhteiden tukeminen: vankeusaika on aina haaste vanhemmuudelle/läheissuhteille. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään varmistamaan, että lapsen ja vanhemman suhde säilyy vahvana läpi vankeusajan sekä sen jälkeen. Tukea vanhemmuuteen kaipaa myös vangitun lisäksi kotiin jäävä vanhempi, unohtamatta vangin omia vanhempia.
Hankkeen työllä on positiivinen vaikutus osallistuvien lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.
Vankiperheen lapsilla ja nuorilla on havaittu olevan käytöshäiriöitä, kouluvaikeuksia, ahdistusta, masennusta ja itsetuhoista käyttäytymistä. Myös syrjäytymisuhka on todellinen(=ylisukupolvisuus). Näitä ongelmia pyritään estämään varhaisella, vertaisella ja kohdennetulla avulla.
Läheisen kantamaa tai oletettua leimaa ja siihen liittyviä tunteita pystymme hanketyöllämme hälventämään. Myös läheisten kokema syrjintä vähenee.
Vahva sosiaalinen tukiverkko helpottaa vangin integroitumista yhteiskuntaan. Läheisverkoston rooli on merkittävä uusintarikollisuutta ja päihdeongelmia torjuttaessa. Auttamalla läheisiä, vaikutetaan myös alueemme uusintarikollisuuteen sekä yleiseen turvallisuuteen.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   31.8.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kris Oulu ry
Yhteyshenkilöt   Saija Ijäs ja Jaana Juntunen, Kris Oulu ry
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kris.fi
Liitteet  
Kris Oulu ry:n verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi