Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

OPAS - Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin
*
 
Hankkeen nimi   OPAS - Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   TaustaaTerveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toteuttamassa kouluterveyskyselyssä lukiolaisten uupumus on lisääntynyt merkittävästi. Vuoden 2019 kyselyssä uupumusasteista väsymystä koki 42 % tytöistä ja 17 % pojista. Oulussa tyttöjen uupumus oli hieman kansallista keskiarvoa yleisempää. Uupumusasteista väsymystä koettiin erityisesti erikoislukioissa, joissa vaatimukset ja kilpailu on kovaa. Erityisen huolestuttavaksi asian tekee se, että kyselyyn vastanneista lukiolaisista 61 % ilmoitti, ettei ole saanut apua uupumukseen ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin oppilaitoksesta tai muista palveluista. Kokemuksen perusteella opiskeluyhteisössä uupumuksen tunnistaminen on puutteellista, jolloin myös ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen jäävät vähäiseksi. Uupuminen voi heikentää opiskelukykyä ja pitkään jatkuessaan vaikuttaa myös lukion jälkeisille jatkopoluille.TavoitteetHankkeen päätavoitteena on edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille (jatko-opinnot ja työllistyminen). Tavoitteena on myös vahvistaa koko lukioyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.Yksilöidyt toimenpidekohtaiset tavoitteet:

• Lukiolaisten ryhmäytymisen tukeminen

• Lukiolaisten ja henkilökunnan terveellisten elintapojen ja jaksamisen edistäminen

• Työkalupakin kehittäminen mielen hyvinvoinnin ja voimaantumisen tueksi

• Opiskelukyvyn tukeminen

• Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Toiminnan levittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen paikallisesti ja valtakunnallisesti

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja hankkeessa kehitetään uudenlaisia, ennalta ehkäiseviä ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa lukioiden toimintaan. Hankkeen tuloksia mitataan valituilla subjektiivisilla ja objektiivisilla mittareilla, jotka on kuvattu työpaketeissa.ToimenpiteetHanke käynnistyy keväällä 2021 toimijaverkoston ja kohderyhmän osallistamisella hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun. Varsinaiset toimenpiteet käynnistetään pilotteina syksyllä 2021. Toimintaa toteutetaan ja jatkokehitetään vuoden 2022 aikana. Keväällä 2023 kehitettyjä toimintoja juurrutetaan ja levitetään. Hankkeen tuloksia raportoidaan ja levitetään keväällä 2023 ja loppukesästä 2023. Tällä aikataululla saadaan riittävän pitkä aika kehitettävän mallin testaamiselle ja juurruttamiselle.Työpaketti 1. Osallistaminen, kohderyhmän tavoittaminen ja opiskeluyhteisön yhteistyön kehittäminen (vastuu ODL, kaikki osallistuvat)

Työpaketti 2. Jatkuvan ryhmäytymisen mallin kehittäminen (vastuu ODL)

Työpaketti 3. Terveellisten elintapojen edistäminen opiskelijan ja opettajan arjessa (vastuu ODL)

Työpaketti 4. Mielen hyvinvoinnin, voimavarojen ja resilienssin edistämisen työpaketti (vastuu DIAK)

Työpaketti 5. Opiskelukyvyn parantaminen (vastuu DIAK)

TYÖPAKETIT 6- 8 läpileikkaavat kaikkia yllä olevia työpaketteja.

Työpaketti 6. Toiminnan arviointi (vastuu ODL, kaikki toteuttajat osallistuvat)

Työpaketti 7. Hankkeen aikainen viestintä, tiedonlevitys, jalkauttaminen ja toiminnan juurruttaminen (vastuu ODL, kaikki toteuttajat osallistuvat)

Työpaketti 8 Hankkeen hallinnointi ja koordinointi (ODL hallinnoi, DIAK koordinoi omaa osatoteutustaan)Odotettavissa olevat tuloksetTyöpaketti 1: Osallistaminen, kohderyhmän tavoittaminen ja opiskeluyhteisön yhteistyön kehittäminen

• Suunnitelma kohderyhmän osallistamiseksi. Koottu verkosto opiskeluyhteisön hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

Työpaketti 2. Jatkuvan ryhmäytymisen mallin kehittäminen

• Menetelmäpankki ja malli jatkuvan ryhmäytymisen toteuttamiseksi lukioissa

Työpaketti 3. Terveellisten elintapojen edistäminen opiskelijan ja opettajan arjessa

• Malli, sisällöt ja menetelmät opiskelijalle, oppilaitokselle, oppilashuoltoon, opettajalle ja vanhemmalle terveellisten elintapojen edistämiseksi.

Työpaketti 4. Mielen hyvinvoinnin, voimavarojen ja resilienssin edistämisen työpaketti

• Koulutusmateriaalit, valmiuksien ja välineiden saaminen oman mielenhyvinvoinnin edistämiseen ja uupumuksen ehkäisemiseen lukio-opintojen aikana ja myöhemmin jatko-opinnoissa

Työpaketti 5. Opiskelukyvyn parantaminen

• Menetelmiä opiskelijoille opiskelun aikatauluttamisen ja suunnittelun tueksi.

Työpaketti 6. Toiminnan arviointi

• Määrällistä ja laadullista tietoa hankkeen toiminnan vaikutuksista ja merkityksestä lukiolaisten hyvinvoinnille, jaksamiselle ja opiskelukyvylle.

Työpaketti 7. Hankkeen aikainen viestintä, tiedonlevitys, jalkauttaminen ja toiminnan juurruttaminen

• Ohjausmateriaali opiskelijoille, lukioiden henkilökunnalle, opiskelijaterveydenhuoltoon ja vanhemmille uupumuksen ehkäisystä ja hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisestä

Koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi on kuvattu käytännönläheisesti, jossa sen levittäminen helpottuu paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Lyhyen aikavälin vaikutukset:

• Lukiolaisten ryhmäytyminen ja opintoihin kiinnittyminen paranevat

• Lukiolaiset ja henkilökunta saavat ja ottavat käyttöön keinoja terveellisten elintapojen ja jaksamisen edistämiseksi.

• Opiskelijoiden opiskelukyky paranee.

• Opiskeluyhteisön hyvinvointi, voimaantuminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät.

• Tietoisuus hankkeesta lisääntyy ja kohderyhmä sitoutuu hankkeeseen.

Pitkän aikavälin vaikutukset:

• Lukiolaisten opiskelukyky ja hyvinvointi paranevat ja uupumuksen kokemukset vähenevät. Lukiolaiset ovat valmiimpia siirtymään ja pärjäämään jatko-opinnoissaan ja tulevassa työelämässä.

• Opiskeluyhteisön hyvinvointi ja yhteisöllisyys lisääntyy.

• On syntynyt ja otettu käyttöön koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.

Tarkoituksena on, että toimintamalli tai sen osia jää pysyväksi osaksi lukioiden toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Kehittäjäverkoston osallistamisella pyritään kehittämään aidosti alueen kohderyhmän tarpeisiin ja palveluvajeeseen vastaava toimintamalli. Juurruttamista edesauttaa se, että toiminta linkitetään olemassa oleviin prosesseihin ja käytäntöihin. Yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa sekä asiantuntevasti tehty vaikutusten arviointi lisäävät virkamiesten ja päättäjien ymmärrystä elintapojen ja ennaltaehkäisevän, varhaisen puuttumisen mallin mukaisen toiminnan merkityksestä.
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.3.2021
Päättymispvm   31.8.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Muu julkinen rahoitus
Toteuttajien omarahoitus
Toteuttajat  
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Yhteyshenkilöt   Kaisu Kaikkonen, ODL, lukiojohtaja Pekka Fredriksson ja Ismo Miettinen, Oulun kaupunki.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi