Valkiaisjärventien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat  
Katusuunnitelma, Hiukkavaara
 
HANKKEEN KUVAUS

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Valkiasjärventien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä ulkoilureittien suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2018-2022 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku ja polkupyöräväylien, puiston, puistopolkujen ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy liikuntapalveluiden tilaama alueen kuntoilureitistön täydentävä suunnitelma.

Hiukkavaaran keskuksen asemakaava on saanut lainvoiman 18.12.2015.

Suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2019. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnittelussa on huomioitu jo rakennetut ja rakenteilla olevat Hiukkavaaran keskuksen katuverkoston suunnitelmat.

Valkiasjärventien alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:
Valkiasjärventie on Hiukkavaaran keskuksen pohjoisosan uusi kokoojakatu, joka liittyy Raitotiehen kiertoliittymänä ja jatkuu itä-länsi suuntaisesti voimassa olevan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan itärajalle. Valkiasjärventien linjaus tulee Sarvikankaan asemakaava-alueen rakentuessa jatkumaan sen läpi ja yhdistyy nykyiseen Valkiasjärventiehen, jolloin nykyinen oleva Valkiasjärventie katkaistaan ja muutetaan kevyenliikenteen väyläksi.


Alueen tonttikadut, joiden varteen asuntokorttelit rakennetaan liittyvät Valkiasjärventiehen. Asuntokortteleiden väliin rakennetaan jalankulku ja polkupyöräväylästö, joka yhdistyy olevaan Hiukkavaaran keskuksen väylästöön sekä Raitotien suuntaiseen Hiukkavaaranpolkuun.
Alueen pohjoisosaan Myllyojan varteen rakennetaan hulevesienhallintaa ja viivyttämistä varten hulevesiallas, sekä siihen liittyvät rakenteet ja huoltotiet. Hulevesialtaan ja Myllyojan väliin rakennetaan Rautapuiston oleskelusalue ja Myllyojan ylittävä Rautapuiston kevyenliikenteen silta.
Alueen kuntoilureitistö täydennetään olemassa olevaan reitistöön ja lisäksi rakennetaan uusi Sarvikankaan yhdysreitti Kivikkokankaan ja Hiukkavaaran keskuksen välille.

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupungininsinööri 19.5.2020 §150
NÄHTÄVILLÄ
24.4.-8.5.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.4.2020
- Piirustusluettelo
- Sijaintikartta
- Ote asemakaavasta
- Yleiskartat
- Katusuunnitelmat
- Ympäristösuunnitelmat
- Rautapuiston silta, yleispiirustus
- Liikenteenohjaus
 
YHDYSHENKILÖT
Projekti-insinööri Pekka Turunen p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute