Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelmat  
Muu, Pyykösjärvi, Kaijonharju, Liikanen, Rusko
 
HANKKEEN KUVAUS
Kadut ja liikenne sekä Maa ja mittaus -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelmat sekä ulkoilureittien suunnitelmat.

Kohde sijaitsee Kaijonlahden, Pyykösjärven, Ruskon sekä Liikasen kaupunginosassa. Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 564-1240 vahvistettu 12.07.1988, 564-492 vahvistettu 01.04.1969, 564-791 vahvistettu 28.07.1977, 564-2338 vahvistettu 20.09.2019, 564-1270 vahvistettu ja 564-2075 vahvistettu 28.03.2014. Asemakaavoittamattomilla alueilla on voimassa lainvoimainen Uuden Oulun yleiskaava, Kaavakartta 2. Yleiskaavassa alue on varattu työpaikkatoimintojen alueeksi, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) sekä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Kyseessä on pitkän aikavälin varaus, jonka tarkempaa suunnittelua kyseisiin käyttötarkoituksiin myöhemmässä vaiheessa vesienkäsittelyrakenteiden toteuttaminen ei estä.

Jotta Kuivasjärven ja Kaijonlahden tilaa voidaan lähteä kohentamaan, täytyy niiden valuma-alueiden vesien laatu saada ensin hallintaan. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on teetättänyt Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelmat sekä kunto- ja latureittien suunnitelmat yhteistyössä Oulun kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

Suunnitelmat pitävät sisällään hulevesien laadulliseen hallintaan liittyviä rakenteita, kuten kosteikkoja sekä laskeutusaltaita ja riukutukkipadon. Lisäksi on suunniteltu uusia valaistuja kunto- ja latureittejä Pyykösjärven, Kaijonrannan, Liikasenperän sekä Ruskoniityn alueille, esteetön luontopolku ja pysäköintialue. Ulkoilureiteissä ja Ruskotunturin muotoilussa hyötykäytetään alueelta syntyviä kaivumaita mahdollisuuksien mukaan.

Nämä suunnitelmat ovat osa Oulun kaupungin kaupunkivesien kunnostushanketta, jossa kumppanina toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan hulevesien laatua parantavia rakenteita sekä selvitetään haitta-aineiden, ravinteiden ja kiintoaineen pidättymistä rakenteisiin. Kunnostushankkeelle on myönnetty vesiensuojelun valtionavustusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana hankkeen ohjaustyössä.

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen alkaa laskeutusaltaiden rakentamisella loppuvuodesta 2020.

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 24.11.2020 § 553
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 24.11.2020
NÄHTÄVILLÄ
23.10.-6.11.2020
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 13.10.2020
- Kunnostussuunnitelmaselostus
- Yleispiirustus
- Ulkoilureittien suunnitelmakartat ja poikkileikkaus
- Ympäristösuunnitelmakartat
- Ympäristöpoikkileikkaukset
- Vesienkäsittelyrakenteet, suunnitelmat ja poikkileikkaus
- Pyykösjärven luonto- ja linnustoselvitys
Yhdyskuntalautakunta 11.8.2020
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Projekti-insinööri Marjo Honkamaa-Eskola p. 044 703 2605
Yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute