564-2475 Näppärinkangas  
Asemakaava, Jääli
 
HANKKEEN KUVAUS
Suunnittelualueeseen kuuluu Jäälinojan itä- ja Leppiojan eteläpuolella sijaitseva rakentumaton Näppärinkankaan metsäalue. Alue sijaitsee noin noin 1,5 km etäisyydellä Jäälin keskuksesta ja reilun kilometrin päässä Laivakankaan koulusta. Suunnittelualueen halki kulkee sähköverkon ilmajohto sekä Laivakankaalta Hönttämäkeen kulkeva ulkoilureitti.

Alueella on kolme muinaismuistoa, jotka sijaitsevat muuta maasto korkeammalle kohoavien nyppylöiden lakialueella. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 40 ha.

Kaupungin tavoitteena on lisätä Jäälin eteläosien pientalotonttitarjontaa oleviin palveluihin ja verkostoihin tukeutuen.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
HYVÄKSYMISVAIHE
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 14.10. - 20.11.2023 (Kv 9.10.2023 § 94)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv:n 9.10.2023 § 94 pöytäkirjasta
EHDOTUS UUDELLEEN NÄHTÄVILLÄ:
Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 2.5 - 1.6.2023 (yhdltk 18.4.2023 § 214)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
- Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen eri vaiheista saadut palauteet ja niihin laaditut vastineet 6.4.2023
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 21.10 - 21.11.2022 (yhdltk 11.10.2022 § 562)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 19.4. - 19.52022 (yhdltk 5.4.2022 § 222 )
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden esitys 3.5.2022
OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
OAS nähtävillä 11.9. - 25.9.2020 (yhd.ltk. § 381)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Näppärinkankaan asemakaava-alueen arkeologinen tarkkuusinventointi 31.12.2020
- Laivakankaan eteläosan luonto- ja maisemaselvitys 10.9.2018
- Näppärinkankaan luonto- ja maisemaselvitys 8.10.2020
- Näppärinkankaan rakennettavuus- ja sulfidiselvitys 21.1.2021
- Näppärinkankaan asemakaavan vaikutusten arviointi 31.3.2021
- Näppärinkankaan hulevesiselvitys 16.11.2020
- Näppärinkankaan kuivatuksen yleissuunnitelma 21.9.2021
- Näppärinkankaan liikenne ja kadut 20.10.2021
- Näppärinkankaan vesihuollon yleissuunnitelma 27.9.2021
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Leena Soudunsaari puh.040 480 4479 ja Kaavavalmistelija Anita Koivikko puh. 044 499 3352
 
14.4.2024 © Oulun kaupunki - Palaute