Hallituskatu väli Mäkelininkatu-Rautatienkatu ja Rautatienkatu väli Pakkahuoneenkatu-Asemakatu  
Katusuunnitelma, II (Vaara)
 
HANKKEEN KUVAUS


Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Hallituskadun, väli Mäkelininkatu-Rautatienkatu, ja Rautatienkadun, väli Pakkahuoneenkatu-Asemakatu, katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Viimeisin asemakaavamuutos on vahvistettu vuonna 2017. Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu katualueeksi. Suunnitelmassa esitetty asematunnelin sijainti Postiaukiolla poikkeaa hieman asemakaavassa osoitetusta sijainnista, poikkeama on vähäinen.

Kyseessä oleva katusuunnitelma asetettiin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 30.11.2021 § 678. Katusuunnitelman nähtävilläoloaikana saatujen muistutusten, mielipiteiden ja palautteiden perusteella katusuunnitelmaa on päivitetty ja tehty suunnitelmamuutoksia. Katusuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi on suunnitelmat päätetty laittaa uudelleen nähtäville. Suunnittelualueelle on tehty arviointi katusuunnitelman vaikutukset kaupan yrityksiin 2.2.2022, johon liittyen järjestettiin alueen yritysten kuulemistilaisuus 25.1.2021. Esitettyjä mielipiteitä on otettu huomioon katusuunnitelmaa päivitettäessä. Suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä ja nähtäville asettamista varten.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku ja polkupyöräväylien, katuviheralueiden, valaistuksen, sillan sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta Oulun Vesi laatii päivitetyt suunnitelmat.

Alueen verkostosiirtojen ja asematunnelin rakentaminen on suunniteltu alkavan kesällä 2022.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi


Yllämainittu suunnitelma on julkisesti uudelleen nähtävillä 25.3. - 8.4.2022.

Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle 8.4.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi
Muistutuksessa tulee ilmoittaa asianumero OUKA/13067/2021


KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
NÄHTÄVILLÄ
25.3.-8.4.2022
UUDELLEEN HYVÄKSYTTÄVÄT SUUNNITELMAT
Yhdyskuntalautakunta 1.3. ja 15.3.2022
- Asiakirjaluettelo
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma sekä poikkileikkaukset
- Rautatienkadun akk yleispiirustus
- Liikenteenohjaus
NÄHTÄVILLÄ
10.12.-27.12.2021
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 30.11.2021
- Asiakirjaluettelo
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösuunnitelma
- Liikenteenohjaus
 
YHDYSHENKILÖT
Suunnittelupäällikkö Sami Hietakangas p. 044 703 2111
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
28.5.2022 © Oulun kaupunki - Palaute