Jäälinraitti, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus  
Katusuunnitelma, Jääli
 
HANKKEEN KUVAUS

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Jäälinraitin alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualue sijoittuu Jäälintien eteläpuolelle. Suunnittelualue sisältää Jäälin keskuksen asemakaavamuutokseen (564-2229) liittyvät katu-, tori- ja puistoalueet, sekä muita peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, torialueen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, puistoalueiden, katuviheralueiden, pysäköintialueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat.

Suunnittelutyö on käynnistynyt heinäkuussa 2021. Suunnitelmat on laadittu Plaana Oy:n toimesta. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuihin liikenteen, katujen, ympäristön ja hulevesien hallintasuunnitelmiin. Suunnitelmat ovat asemakaavan periaatteen mukaisia, ei poikkeamia.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta Oulun Vesi laatii suunnitelmat.

Jäälinraitin alueen rakentamisen 1. vaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. Alueen rakentaminen toteuttaa maankäytön toteutusohjelmaa.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 15.2.2022 § 96
UUDELLEEN HYVÄKSYTTÄVÄT SUUNNITELMAT
Yhdyskuntalautakunta 15.2.2022
- Katu- ja ympäristösuunnitelma sekä poikkileikkaukset
- Liikenteenohjaus
NÄHTÄVILLÄ
31.12.2021-14.1.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 14.12.2021
- Katusuunnitelmaselostus
- Katu- ja ympäristösunnitelma sekä poikkileikkaukset
- Liikenteenohjaus
 
YHDYSHENKILÖT
Rakennuttajainsinööri Saku Peltoniemi p. 044 703 2287
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute